Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Obnova lesů, nutnost kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu dřevin

9. 3. 2022

Obnova lesů, nutnost kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu dřevin 7 snímků
V oblastech, kde kůrovcová kalamita již odezněla nebo pomalu končí, řeší lesníci problém, jakým způsobem a z jakých zdrojů obnovit poničené lesy. Do popředí se dostává otázka dostatku a vhodnosti zdrojů reprodukčního materiálu jednotlivých lesních dřevin pro poškozené oblasti. Nelze totiž sázet cokoliv, co je zrovna po ruce.

V některých lokalitách se může projevit i značný nedostatek mateřských porostů vhodných pro obnovu a bude nutné přenášet osivo i ze vzdálenějších oblastí. Proto prudce vzrůstá význam zachovaných kvalitních porostů i jedinců různých dřevin, které bude nutné zařadit mezi zdroje uznané ke sběru osiva, tedy reprodukčního materiálu pro obnovu lesů.

S ohledem na nárůst poptávky po reprodukčním materiálu všech druhů lesních dřevin, zejména v důsledku extrémních projevů sucha v posledních letech a probíhající kůrovcové kalamity, zpracovali vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) rozsáhlý metodický manuál zaměřený na selekci některých typů zdrojů reprodukčního materiálu hospodářsky významných i méně zastoupených dřevin včetně jejich regionálních populací (ekotypů).

V trvale udržitelném lesním hospodářství mají početné a zároveň geneticky variabilnější uznané zdroje reprodukčního materiálu nenahraditelný význam pro udržení vysoké míry adaptability nových generací lesních dřevin na měnící se prostředí a přispívají tak mimo jiné ke snižování nákladů na umělou obnovu lesa omezením potřeby opakovaných výsadeb.

Metodika je rozdělena do dvou nosných částí. První je zaměřena na kritéria uznávání jednotlivých stromů. Druhá část se věnuje kritériím pro uznávání porostů fenotypových tříd A a B. Struktura metodiky zohledňuje platnou legislativu i změny, ke kterým došlo v životním prostředí republiky, kdy sice výrazně pokleslo znečištění ovzduší (imisní zátěž), ale nově se začaly projevovat důsledky měnícího se klimatu (extrémní sucha, šíření invazních houbových patogenů, kalamitní přemnožení hmyzích škůdců a podobně).

V míře detailu a šíři druhového spektra dřevin jde o dosud nejpodrobnější příručku určenou odborným pracovníkům provádějícím selekci jednotlivých stromů a lesních porostů. Zahrnuje všechny hlavní druhy domácích i introdukovaných dřevin, u nichž přichází procedura uznávání v největší míře v úvahu, ale i některé méně běžné druhy.

Širší dostupnost metodiky může být také stimulem k vyšší míře uznávání zdrojů reprodukčního materiálu v případech, kdy vlastníci kvalitu porostů a mimořádně hodnotných jedinců na svém majetku nedoceňují. Metodika může sloužit všem pracovníkům lesního provozu a státní správy lesů, kteří přicházejí do styku s problematikou uznávání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Využitelná je však i pro pracovníky odborného školství a studenty lesnicky zaměřených vzdělávacích subjektů, pracovníky lesnického výzkumu i zaměstnance dalších příbuzných profesí.

(hyš – jř)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: VÚLHM