Úterý

16. července 2024

Nyní

26°

Zítra

22°

Svátek má

Podrobná studie má přispět ke zvýšení retence vody na odvodněné půdě

28. 3. 2022

page.Name
Oddělení Hydrologie a ochrana vod VÚMOP připravilo v minulém roce pro soukromou osobu podrobnou studii pro revitalizaci vlastních intenzivně odvodněných zemědělských pozemků na srážkově deficitním Rakovnicku. Studie obsahovala analytickou a návrhovou část.

Analytická část zahrnovala kromě přírodních, zemědělských a majetko-právních charakteristik také identifikaci staveb zemědělského odvodnění. Ověření přítomnosti staveb zemědělského odvodnění spočívalo v zajištění původní projektové dokumentace včetně ortorektifikace dochovaných situačních výkresů a aplikaci nástrojů dálkového průzkumu Země pro zjištění skutečné polohy drenáže.

Skutečné provedení stavby odvodnění podle projektové dokumentace.

Během terénních aktivit potom došlo k zaměření souvisejících objektů odvodnění, k otevření tří svodných drénů pro zjištění vodnosti drenáže a pro opravu poruchy odvodnění a byl zjištěn stav drénů inspekční potrubní kamerou. V lokalitě byl opakovaně měřen drenážní průtok a odebírány vzorky pro analýzu jakosti vody.

Odkrytí svodného drénu a jeho stav (1.6.2021).

Návrhová část zohlednila záměr objednatele posílit retenci vody v území a zachovat zemědělskou půdu (ze standardní orné půdy ji částečně využívat jako sad) a vytvořit soustavu mělkých tůní v blízké degradované údolnici. Byly navrženy dvě malé tůně s napájením drenážní vodou prostřednictvím podpovrchového trubního převodu vody ze dvou až tří svodných drénů. Dále byl navržen systém podpovrchové pasivní regulace drenážního odtoku v ploše pozemků prostřednictvím podzemních objektů na svodných i sběrných drénech s fixní výškou vzdutí vody jednotně 0,5 metru nad niveletu drénů.

Stav svodného drénu zjištěný potrubní kamerou.

Byl objem stanoven vody a kvantifikováno nadlepšení vláhových podmínek, dosažené prostřednictvím převodu drenážní vody a regulačního odtoku. Součástí návrhové části byl stručný průvodce celým procesem případné realizace včetně legislativních aspektů či vodoprávního řízení a přehled vhodných dotačních titulů, využitelných k realizaci navrhovaných opatření. Studie je aktuálně zpracovávána projekční společnosti do úrovně DÚR.

(hyš-vúmop)
redakcer@prirodatv.cz
Foto: VÚMOP