Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

10°

Svátek má

Revitalizacemi se snaží o zlepšení ekologické funkce vodních toků

7. 3. 2022

page.Name
Postupnou změnou společenských vztahů některá vodní díla, úpravy toků ztratily svůj účel a je možné přistoupit k revitalizacím, případně renaturacím. Jezy a spádové objekty sloužící nadále zásobování vodou nebo nutným stabilizacím městských tratí je možno řešit zprůchodněním pro vodní živočichy pomocí rybích přechodů.

Významným počinem je například zprůchodnění bystřiny Mohelnice, levostranného přítoku Morávky, kde bylo v letech 2015 až 2021 zprůchodněno 21 spádových stupňů. V kategorii mezinárodních prioritních koridorů státní podnik Povodí Odry připravuje na Odře zprůchodnění jezu Zábřeh, dvou larsenových stupňů mezi přítoky Ondřejnicí a Lubinou a jezu ve Studénce. Tak bude zajištěn vstup pro rybí obsádku do CHKO Poodří.

Výhledově bude připravováno zprůchodnění jezů v Bartošovicích, Jeseníku nad Odrou a Mankovicích, tzn., že budou odstraněny migrační překážky i v CHKO Poodří. Na řece Olši je v této kategorii řešeno zprůchodnění posledních migračních překážek na jezu v Dětmarovicích a v rámci odstraňování důlních škod také na jezu Sovinec v Karviné, který bude snesen.

„V budoucím období začneme připravovat zprůchodnění objektů na řece Opavě a Moravici, které je vázáno zejména na tah lososa obecného. V kategorii národních prioritních koridorů probíhá v současnosti příprava revitalizace na řece Olši v úseku Vendryně – Bukovec, v rámci níž proběhne zprůchodnění čtyř migračních překážek,“ vysvětlil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Podnik se zároveň Současně věnuje také řece Ostravici, která byla postupně zprůchodněna tak zvanými Jamborovými prahy v centru Ostravy, rybochody na Hrabovském jezu a Staroměstském stupni ve Frýdku-Místku. „Upravili jsme Lískovecký jez, kde pokračujeme současnou výstavbou dvou balvanitých skluzů, došlo k vybudování čtyř nových balvanitých skluzů v polních tratích a připravujeme ke zprůchodnění stupeň Riviéra ve Frýdku-Místku a postupně stavbu dalších čtyř balvanitých skluzů mezi Ostravicí a Baškou,“ uvedl ředitel.

Dosažení dobrého ekologického stavu nebo ekologického potenciálu lze dosáhnout přiblížením se přirozenému vodnímu toku obnovou jeho členitosti, vytvořením přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, obnovou migrační prostupnosti, retencí vody v území a zvýšením krajinotvorné a estetické funkce toku. V současnosti vodohospodáři připravují revitalizace toků Ondřejnice, Liščího potoka a Pustějovského potoka. Letos bude zahájena revitalizace Opusty.

„Tyto revitalizace spočívají v úpravě stávajících koryt vodních toků, které způsobí rozvolnění toku a následné přirozené tvarování koryta toku. Všechny tyto úpravy jsou doplněny o zřizování tůní, které představují významný biotop a obohacují revitalizované části území,“ dodal Tureček. Při revitalizacích dochází také ke kácení nepůvodních druhů dřevin a poté je prováděna náhradní výsadba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám.

Mezi úspěšně realizovaná revitalizační opatření na vodních tocích ve správě Povodí Odry v minulých dvou letech patří například protipovodňová ochrana intravilánu obce Karlovice a začlenění území poničeného povodní do intravilánu obce se zachováním přírodě blízkého charakteru území. Navržená úprava spočívala v realizaci částečně suchých koryt – terénních průlehů nebo příkopů, úpravě toku, úpravě terénu, výsadbě zeleně a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Celkové náklady na přípravu a realizaci tohoto opatření byly ve výši 15 milionů korun.

Dalším úspěchem byla revitalizace Rychtářského potoka v Budišově nad Budišovkou, kde bylo současné koryto zasypáno a nové bylo rozvolněno na přilehlých pozemcích. Rozvolnění trasy koryta bylo doplněno průtočnými, bočními i samostatnými tůněmi. Vegetační úpravy, jako jsou výsadba keřů a stromů dotvořily krajinný ráz nově vytvořené potoční nivy. Celkové náklady na přípravu a realizaci tohoto opatření byly ve výši tři miliony korun.

Od dřívějšího pojetí přípravy jiných protipovodňových opatření se záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, kde patří i výstavba vodní nádrže Nové Heřminovy, odlišuje systematičností řešení environmentální problematiky. Opatření na horní Opavě představují komplexní soubor činností, zahrnující jak preventivní technická protipovodňová opatření, tak opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině či revitalizace a opatření na omezení vodní eroze.

Kromě dosažení potřebné ochranné funkce byly brány v úvahu i environmentální souvislosti zvažovaných opatření. Zcela ojedinělým prvkem je pak Obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy ​​pro zajištění migrační prostupnosti. Obtokem nádrže je označován soubor zařízení navržených za účelem migračního zprůchodnění vodního díla Nové Heřminovy. Aby nevypadal obtok jako technické dílo, jsou vhodné úseky obtoku doplněny o vodní prvky, jako jsou meandry či tůně. Koryto tak svým charakterem zajistí životní podmínky pro různé druhy živočichů.

(hyš – šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry