Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Na řece Mohelnici dokončili obnovu hrazení před velkou vodu a erozí

14. 6. 2022

page.Name
V obcích Raškovice a Krásná na Frýdecko-Místecku byla na řece Mohelnici dokončena protipovodňová a revitalizační opatření, která zajistí ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí. V souvislosti s touto stavbou bylo obnoveno 20 spádových objektů.

Realizace úpravy byla rozdělena na sedm etap, kdy práce na první etapě byly zahájeny v roce 2015. Poslední etapa byla ukončena v minulém roce s celkovými stavebními náklady ve výši 91,3 milionu korun bez DPH, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry a také dotace Moravskoslezského kraje v částce 9 milionů korun.

Zhotovení obnovy zahrazení bystřiny Mohelnice od ústí do řeky Morávky proti proudu zaručí bezpečnost proti povodním obcím Raškovice a Krásná, ochranu majetků státu, obcí a fyzických a právnických osob. Dále zajistí bezpečný provoz a spolehlivost rozdělovacího objektu na řece Morávce sloužícího k posilování zásobní funkce dodávky vody ostravskému průmyslu k ochraně proti povodním zejména ve Frýdku – Místku.

Zároveň významně přispěje ke zlepšení ekologické stability a funkce vodního toku jako stanoviště pro živočichy a vodní organismy v této oblasti. Podle Břetislava Turečka, technického ředitele státního podniku Povodí Odry, je účelem zahrazení Mohelnice stabilizovat její říční brázdu, zabezpečit rozptýlenou podbeskydskou zástavbu proti velkým vodám i proti vodní erozi a zabezpečit dopravní spojení.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která je obložena lomovým kamenem. U 16 spádových objektů je u břehu vybudována migrační rampa tvořená betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého jsou zapuštěny kameny tvořící dno rampy. U tří stupňů je migrační prostupnost zajištěna kynetou ve středu přelivné hrany stupně a u posledního nejnižšího stupně je migrační prostupnost zajištěna jeho nízkou výškou.

Významným popudem pro provedení těchto prací byla ochrana rozdělovacího objektu jezu na řece Morávce ve Vyšních Lhotách před zavalením splaveninami z ní i Morávky, sloužícího ke gravitačnímu převodu vody z povodí Morávky do povodí Lučiny,“ vysvětlil technický ředitel. Hrazení Mohelnice bylo postupně prováděno v 50. letech minulého století a bylo uzavřeno shora kamennou přehrážkou o výšce dva a půl metru vybudovanou začátkem 60. let.

Hrazení se skládalo ze 17 kamenných stupňů, tří kombinovaných a kamenné přehrážky. Po padesáti letech, kdy hrazení bylo významně poškozeno, případně zničeno, a za svou životností, se realizovala jeho obnova. Během provozu vodního díla došlo postupně k obrusu kamenů chodem splavenin, k degradaci pojiva cementové malty, poškození dřevěné kulatiny ve vývarech včetně protržení některých přelivných hran a závěrečných prahů vývarů s tvorbou výmolů jak ve vývarech, tak pod nimi. Kromě přirozeného opotřebení k tomuto stavu přispěl průchod i několika velkých vod.

Dolní tok Mohelnice historicky vytvářel štěrkovisko široké několik stovek metrů, ve kterém se nepravidelně po výskytu každé velké vody přesouvalo její koryto. Při každé povodni bylo pravidelně poškozeno dopravní spojení Pražma s Pržnem a most na něm. První snahy o pomístní úpravy proběhly po katastrofálních povodních na přelomu 19. a 20. století před 1. světovou válkou a s úpravami se pokračovalo i po ní.

Tyto první úpravy měly vegetační charakter a byly výškově zajištěny dřevěnými prahy. Byly strženy povodní v roce 1940 a její opravy byly prováděny až po 2. světové válce a znovu byly zničeny povodní v roce 1949. Poté bylo rozhodnuto, že bystřina Mohelnice, zejména její trať bude soustavně zabezpečena hrazenářská úprava. Význam obnovy hrazení od 50. let minulého století stoupl o skutečnost, že pod její ochranou se po obou březích liniově rozvinula zástavba rodinných domů a rekreačních chat.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry