Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Zdroje vody v nádržích je třeba chránit před znečištěním a znehodnocením

19. 7. 2022

page.Name
Kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně. Vodohospodáři z Povodí Odry jako správci těchto nádrží pečují o kvalitu vody, monitorují ji a kontrolují činnosti v těchto pásmech kvůli udržení a dosažení dobrého stavu vod určených pro zásobení obyvatel pitnou vodou.

Díky předkům, kteří vybudovali vodní zdroje, současné údolní nádrže spolupracující ve vodohospodářské soustavě, má tento moravský kraj zajištěnu vodu s vysokou mírou zabezpečení její dodávky blížící se 100 procent s velmi dobrou kvalitou. Jiří Tkáč, generální ředitel Povodí Odry, však v této souvislosti apeluje na dodržování pravidel v ochranných pásmech v okolí zdrojů pitné vody Šance, Morávka a Kružberk.

„Zde není povolen vstup pro veřejnost mimo oprávněné osoby, rekreace včetně koupání a rybaření,“ upozornil. Slezská Harta je nádrží s vodárenským využitím a prakticky plní funkci předzdrže Kružberku. Je v ochranném pásmu II. stupně, kde se zejména zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanovování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určené. Kromě toho je zde zakázáno rozdělování ohňů, plavba plavidel se spalovacím motorem po zátopě vodního díla, ukládání odpadů a umísťování staveb včetně mobilních obytných zařízení a omezuje se pobyt u vody v ochranném pásmu jen na denní dobu lovu.

„Je zarážející chování některých návštěvníků na pozemcích kolem zátopy všech vodních nádrží. Není dodržován zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, zákaz stanovování, rozdělování ohňů a poškozování zasahovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, zákaz ukládání odpadů až po koupání v rezervoáru na pitnou vodu,“ uvedl Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru Povodí Odry.

Území povodí Odry je přirozeně chudé na podzemní zdroje vody a z 85 procent se surová voda pro výrobu pitné vody získává z povrchových zdrojů, vodárenských nádrží Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Vodárenská nádrž Kružberk spolu s úpravnou vody v Podhradí je nejvýznamnějším zdrojem vody pro obyvatele Moravskoslezského kraje.

Společně s dalšími zmíněnými nádržemi zajišťuje zásobování vodou více než jednoho milionu obyvatel. Pro výrobu pitné vody jsou důležité faktory jako její dostatečné množství, kvalita jako spojená preventivní ochrana před možným znečištěním a znehodnocením. Veřejný zájem na ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti těchto vodních zdrojů je v tomto případě nadřazený nad individuálními potřebami a krátkodobými volnočasovými aktivitami.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry