Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Spolupráce zemědělství a životního prostředí dává krajině naději na příznivé změny

20. 5. 2022

page.Name
Moravská obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího úseku řeky Bečvy, a místa po kůrovcové kalamitě v revíru Olšovec Lesní správy Vítkov dnes navštívili ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Na své pracovní cestě se věnovali i dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička a prohlédli si zrekonstruovaný jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu města před povodněmi a migraci vodních živočichů v řece Bečvě.

Dnes zahájená revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky. Povodí Moravy obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň u obce Ústí. Díky tomu vznikne přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýší schopnost krajiny zadržovat vodu, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku.

„V těchto místech se voda rozlévala mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci se vodní tok rozšíří a využije se historické koryto Bečvy. To zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém. Pokud jde o zaniklý rybník Otrž, na jeho místě vznikne odtěžením zeminy neprůtočná tůň. Bude ji napájet podzemní voda, a vytvoří tak chybějící vodní plochu obvyklou pro široké údolí řeky Bečvy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podle ministryně Hubáčkové na Bečvě, ale i na mnohých jiných řekách v republice, se investuje do obnov jejich původních koryt. „Celkem jsme na tyto tři akce, z nichž jsou už dvě hotové a třetí dnes zahájená, přispěli z Operačního programu Životní prostředí téměř 150 milionů korun. Díky tomu, že tady do krajiny vracíme původní podobu říčního koryta, nejen lépe ochráníme obec Ústí před povodněmi, ale pomůžeme lepšímu zadržování vody a vytvoříme vlídnější prostor pro návrat rostlin i živočichů,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministři se věnovali také dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička. Analýza předních akademických pracovišť loni označila jako nejvhodnější variantu vodního díla boční víceúčelovou nádrž, na druhém místě pak boční suchou nádrž. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí se dohodly doporučit vládě boční suchou nádrž, a to především s ohledem na vládní prohlášení, že vláda bude podporovat stavbu pouze vodárenských vodních nádrží.

„Vodní dílo Skalička má primárně sloužit jako protipovodňová ochrana sídel v Pobečví. Případná víceúčelová nádrž by sice významně pozitivně ovlivňovala nadlepšování průtoků v Bečvě v období sucha, nesplňovala by ale podmínku pro vodárenský odběr. Boční suchá nádrž zajistí požadovanou protipovodňovou ochranu a dokáže ovlivnit i souběhy povodní. Nemusí se kvůli ní zasahovat do pravobřežního území, ani přerušovat říční kontinuitu Bečvy,“ sdělil Nekula.

Hubáčková v této souvislosti sdělila, že společná řeč rezortů životního prostředí a zemědělství se příznivě promítá do české krajiny. „U Skaličky jsme se dokázali dohodnout na variantně suchého poldru, který plní funkci ochrany před povodní a zároveň nebude nijak zásadně zasahovat do přírodních podmínek tohoto místa, to je win-win opatření,“ vysvětlila.

V revíru Olšovec Lesní správy Vítkov si ministr a ministryně prošli místa po kůrovcové kalamitě, a to například porosty s nastupující přirozenou obnovou, seznámili se se zajištěním kalamitních holin s umělou i přirozenou obnovou a s výchovnými zásahy pro podporu druhově bohatého lesa. „Jsem rád, že se na Olomoucku přes všechny překážky postupně lesníkům daří s využitím přirozené obnovy a také výsadbou vhodných dřevin obnovit lesy po kůrovcové kalamitě, a že to jsou nové pestřejší lesy, lépe připravené na změnu klimatu,“ pochvaloval si ministr.

Právě na podporu adaptace lesů na změnu klimatu byl letos na ministerstvu zemědělství spuštěn nový program, v jehož rámci je pro vlastníky lesů na pět let připraveno až 4,1 miliardy korun ročně. Stěžejním nástrojem podpory lesního hospodářství ministerstva zemědělství jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích, které se zvláště pěstují v dlouhodobé souvislosti s objemem prací navazujících na kůru těžby, se zaváděním nových předmětů příspěvků a se zvyšováním sazeb příspěvků.

„V roce 2018 byla podpora 380 milionů korun, loni to bylo už 1,7 miliardy korun. Přechodnou podporu představoval příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích realizovaných ve třech fázích. Za období let 2017 až 2020 bylo celkem vyplaceno 12,8 miliardy korun,“ upozornil ministr Nekula.

Ministryně Hubáčková se nechala slyšet, české lesy jsou zkoušené tak, že to všechny bolí. „Kůrovec sežral, co mohl, a teď ho opět následuje sucho jako projev změny klimatu. Je to velmi alarmující a musíme se více zodpovědět naše lesy adaptovat, aby byly co nejsilnější a dokázaly odolávat škůdcům i klimatu. Právě tady v Olšovci se ukazuje, jak je správnou cestou návrat k přirozenému skladbě lesa, pestré druhově i stářím porostů, jak je pro celou společnost životně důležité blízké hospodaření v lese bez rozsáhlých holin,“ dodala ministerstvo.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: zemedelec.cz