Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Čeští zemědělci udávají trendy ve snižování spotřeby pesticidů

3. 11. 2022

page.Name
Na českých polích se každoročně používá méně pesticidů. Pomáhá tomu zákaz některých účinných látek, dotační podpora šetrného hospodaření nebo zavádění precizních technologií. Všechna tato opatření přijalo Ministerstvo zemědělství České republiky.

„Adaptaci na klimatickou změnu bereme vážně, děláme řadu opatření, která jsou vzájemně provázaná a musí být i do budoucna velmi komplexní. Jedním z nich je snížení přípravků na ochranu rostlin, jejichž prodej ze všech zemí Evropské unie podle dat evropského statistického úřadu Eurostatu klesl nejvíce v České republice. Jsem na naše zemědělce hrdý, že jsou příkladem pro své evropské kolegy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Česká republika je ve využívání pesticidů pod průměrem Evropské unie. Z čísel evropského statistického úřadu Eurostat dokonce vyplývá, že mezi lety 2011 a 2020 v České republice prodej pesticidů nejvíce klesl, pokles byl o 38 procent. V Lotyšsku ve stejném období naopak vzrostl o 77, v Rakousku o 61 procent. Podle mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství čeští zemědělci aktuálně používají průměrně 1,39 kilogramu účinné látky na hektar, Nizozemsko 10,82, Kypr 9,24, Rakousko 4,03 kilogramu.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ GLYFOSÁTU

Česká republika byla jedním z prvních unijních států, který omezil používání glyfosátu, a to prostřednictvím zákazu předsklizňové aplikace na plodiny určené pro potravinářské využití.

ŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ

V roce 2020 ministerstvo zemědělství spustilo v okolí vodárenské nádrže Švihov projekt, při kterém zemědělci využívají šetrnější technologie a méně chemických prostředků. Postupně bude projekt rozšířen i na území kolem dalších vodárenských nádrží. Podle strategického plánu společné zemědělské politiky 2023 až 2027 budou také zemědělci zakládat podél vodních toků ochranné pásy. Budou alespoň šest metrů široké, oseté trávou a bude na nich zakázáno používat hnojiva a pesticidy. Pokud zemědělci založí pásy široké 12 metrů, budou mít nárok na ještě vyšší podporu.

PODPORA PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo bude nadále podporovat investiční dotace na technologie, které využívají prvky provozního zemědělství. Ty dokážou efektivně optimalizovat zemědělské vstupy. S ohledem na používání přípravků na ochranu rostlin jde například o omezení překryvu aplikace těchto látek, a to za využití satelitní navigace a aplikační techniky vybavené sekční kontrolou, dále pak pásová aplikace přípravků jen v prostoru nad výsadbou plodin, nebo například variabilní aplikace herbicidů založená na aktuálním vyhodnocení stavu zaplevelení na základě připravených aplikačních map či využití technologií analyzujících stav zaplevelení přímo v reálném čase.

PODPORA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem každoročně narůstá. Aktuálně v České republice ekologicky hospodaří přibližně pět tisíc farem na celkové výměře téměř 600 tisíc hektarů. S tímto podílem na celkové zemědělské půdě Česko zaujímá šesté místo mezi zeměmi EU. Do roku 2030 chce ministerstvo zemědělství v ekologickém režimu spravovat čtvrtinu veškeré zemědělské půdy.

PODPORA INTEGROVANÉ PRODUKCE

V rámci snižování přípravků na ochranu rostlin je podporována podpora integrované produkce rostlin, což je způsob produkce s používáním těchto přípravků a případně jejich náhrada biologickými preparáty.

MECHANICKÁ LIKVIDACE PLEVELE

V roce 2020 ministerstvo zemědělství spustilo dotační titul pro pěstitele cukrové řepy zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradila plošný chemický postřik. Za účinné možnosti likvidace se považuje opakované meziřádkové plečkování, ruční okopávání v meziřádku i v řádku a odstraňování rostlin mimo pole. Mechanická likvidace plevelné řepy patří k agroenvironmentálním opatřením a souvisí také se zákazem neonikotinoidních látek na moření osiva cukrové řepy.

KONEC ŠIRÝCH LÁNŮ

Aby se česká krajina změnila, je nutné dělat přírodě blízká opatření. V roce 2020 ministerstvo zemědělství zavedlo povinnost pěstování jedné plodiny na erozně ohrožených půdních blocích na maximální výměře 30 hektarů. Tato pravidla se dotkla přibližně 2300 zemědělských podniků a 600 tisíc hektarů polí, což byla přibližně čtvrtina veškeré orné půdy v zemi. Od loňského roku toto opatření platí na veškeré zemědělské půdě v republice, bez ohledu na míru jejího erozního ohrožení. Od příštího roku je v oblastech silně ohrožených erozí výměra snížena na 10 hektarů.

STROMY NA POLI

V novém programovém období společné zemědělské politiky bude pokračovat v podpora zalesňování. Zcela nově bude podporovatno agrolesnictví, tedy systém využívání půdy, ve kterém se na stejném pozemku zároveň pěstují dřeviny a zemědělsky hospodařit. To pomáhá omezit erozi, stabilizovat a zvýšit biodiverzitu, zvýšit retenci vody v krajině a zlepšit malý koloběh vody v zemědělské krajině.

Snižování spotřeby pesticidů je jedno z hlavních témat českého předsednictví v Radě EU. Česko vede debatu o tom, aby se zohlednilo dosavadní úsilí, které jednotlivé státy EU vynaložily na ochranu životního prostředí a cíle snížení spotřeby pesticidů se mezi členy EU přerozdělily spravedlivě. Úplný zákaz používání pesticidů v citlivých oblastech by měl být podporován pouze jasnými odbornými stanovisky.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Zemědělský svaz ČR