Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách Moravského krasu

10. 11. 2022

page.Name
Pesticidy a jejich koktejly mohou představovat riziko zejména pro společenstva citlivá na znečištění. Pro jejich ochranu je potřeba mít k dispozici data z dlouhodobého a pravidelného monitoringu širokého spektra látek. Taková data nově poskytuje interaktivní mapa, která vznikla jako výsledek projektu řešeného vědci.

Monitoringu pesticidů v chráněných krajinných oblastech byla donedávna věnována jen malá pozornost. Výzkum vodních zdrojů v CHKO Moravský kras, který probíhal v letech 2018 až 2021, však potvrdil  významné průsaky pesticidů a hnojiv především z obhospodařovaných polí do krasového podzemí. Zjištění je zásadní, protože pesticidy mohou mít  negativní vliv na různé druhy organismů.

V rámci tohoto projektu, který v CHKO Moravský kras probíhal v letech  2018 až 2021, byly každý měsíc monitorovány povrchové, podzemní a skapové vody na téměř  400 pesticidních látek včetně jejich metabolitů. Ukázalo se, že velké riziko pro kontaminaci krasového podzemí představují zejména  průsaky pesticidních látek a hnojiv ze zvláště obhospodařovaných zemědělských pozemků na krasových plošinách. 

Tyto látky se erozí dostávají do závrtů a odtud pak přímo do podzemí. Po  změně zóny CHKO Moravský kras v roce 2019 bylo celkem zatravněno 114 hektarů orné půdy. Toto opatření se projevilo téměř  okamžitě snížením koncentrace některých pesticidů a jejich metabolitů ve skapových vodách. Interaktivní mapa, která nyní v rámci projektu vznikla,  zobrazuje přehled detekovaných pesticidních látek vyskytujících se ve vodních zdrojích v CHKO Moravský kras i to, jakým způsobem se množství těchto pesticidů mění v závislosti na ročním období.

Nálezy jednotlivých pesticidů nedosahují sice vysokých hodnot, riziko však představuje celkovou sumu složená ze širokého spektra pesticidů a pomyslný koktejlový efekt. Mapa je určena zejména odborným pracovníkům zaměřeným na hodnocení rizik pesticidů a dalším odborníkům z oblasti ochrany životního prostředí. Výhodou je také její dostupnost, k informacím o výskytu pesticidů a jejich metabolitů ve vodách může mít nyní přístup i široká veřejnost.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Pavel Present, Stanislav Koukal