Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ministr zemědělství obdržel dopis k návrhu řešení myslivecké novely

12. 12. 2022

page.Name
Sedm organizací zastupujících velkou část vlastníků zemědělské půdy, lesníků a ochránců přírody zaslalo dopis ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi. V této souvislosti věří, jak zmiňují v dopisu, že se budou moci od ledna příštího roku zapojit do přípravy novely zákona o myslivosti a že bude předložena do meziresortního připomínkového řízení zhruba do března.

Vážený pane ministře,

velice vítáme, že ministerstvo zemědělství začalo jednat o novele zákona o myslivosti. Máme povědomost o tom, že k jednacímu stolu o této novele byly zatím přizváni pouze zástupci myslivecké veřejnosti a zástupci vlastníků lesů – státních nebo obecních či soukromých. Vítáme Vaše veřejné ujištění, že k jednání pozvete také zástupce zemědělců a vlastníků zemědělských pozemků i ochránců přírody a lesníků. Věříme rovněž, že do diskuse nyní zařadíte také návrh řešení myslivecké novely, který jsme po naší schůzce s Vámi na jaře zaslali panu náměstku Mlynářovi.

Pro připomenutí si Vám dovolujeme jen stručně vyjmenovat ty nejdůležitější návrhy na legislativní úpravy zákona, o kterých jsme již dříve jednali s odborem myslivosti v gesci p. náměstka Mlynáře a které byly při projednávání novely zákona o myslivosti v předchozím volebním období předmětem pozměňovacích návrhů předkládaných poslanci dnešní vládní koalice. Tyto návrhy jsou výsledkem dlouhodobých, pečlivých a kompromisních jednání napříč sedmi, které zastupují část organizací vlastníků půdy v polních honitbách, zemědělců, lesníků a také subjektů zaměřených na ochranu přírody. Jedná se především o tato klíčová témata, která zároveň směřují k naplnění vládního prohlášení současné vlády a jsou s ním v plném souladu:

1. Plánování lovu podle míry škod a kontroly lovu

2. Možnost lovu pro vlastníka/zemědělce na jeho pozemcích za určitých podmínek

3. Snížení minimální velikosti honitby vlastní i společenství

4. Změna režimu vedoucí k omezení pronájmu honiteb u lesů v majetku státu

5. Vyřazení vzácných a chráněných druhů ze seznamu zvěře a řešení dovozu trofejí chráněných druhů z ilegálního lovu

Vážený pane ministře,
respektovali jsme potřebu odložit předložení projednání novely až po skončení českého předsednictví EU, jak jste nám na jednání vysvětlil. Věříme, že se budeme moci od ledna příštího roku zapojit do její přípravy a že bude předložena do meziresortního připomínkového řízení zhruba do března, jak jste uvedl na jednání Rady Asociace soukromého zemědělství ČR v Jičíně.

Neustále se zvyšující početní stavy spárkaté zvěře znemožňují vlastníkům i státním správcům obnovu druhově pestrých lesů. Obrovské škody působí zemědělcům. Státem zřízený Ústav pro hospodářskou úpravu lesa vyčíslil roční škody způsobované zvěří na 7 miliard korun – viz odkaz (slide 22). (https://www.nature.cz/documents/20121/2710257/14_Turek_Kamil_%C3%9AH%C3%9AL_%C5%A0kody_zv%C4%9B%C5%99%C3%AD_jako_limituj%C3%ADc%C3%AD_faktor_obnovy_lesa.pdf/1169facc-3b4b-728fa1fc-f40ac0ad55e9?t=1666774467292)

Podle čerstvě zveřejněné statistiky za rok 2021 početnost spárkaté zvěře v krajině opět vzrostla – viz článek. Doporučujeme Vaší pozornosti alespoň poslední část článku "Několik vět", kde autoři z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa mj. uvádí: „Výsledky mysliveckého hospodaření jsou dlouhodobě neuspokojivé a je zřejmé, že stávající provoz myslivosti v měřítku ČR neplní své nezbytné funkce tak, jak uvádí například Nález Ústavního soudu č. 49/2007 Sb.“ (https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2022/Rijen-2022/Myslivecka-statistika2021-2022)

Vážený pane ministře, máme společně za to, že tento stav nelze dále tolerovat a jeho nápravu dále odkládat a věříme, že řešení, které bude MZe navrhovat do vlády, nebude polovičaté. Děkujeme Vám předem za pochopení a jsme připraveni k jednání.

S pozdravem

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe