Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Z Operačního programu Životní prostředí byly vyhlášeny první výzvy

28. 12. 2022

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila v polovině prosince první dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

U těchto výzev bude mezi rozmanité projekty do 200 tisíc EUR prostřednictvím zjednodušené metody vykazování rozdělovat 800 milionů korun. Žadatelé nebudou muset k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem.

Minimální výše projektu je 250 tisíc bez DPH (pro podaktivitu 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů činí 50 tisíc korun bez DPH). Konzultace žadatelům poskytnou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

1. výzva pro SC 1.3 Opatření 1.3.1: Podpora blízkých opatření v krajině a sídlech
Alokace 500 mil
ionů korun (kromě aktivity 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů).

2. výzva pro SC 1.6 Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Alokace 300 milionů korun.

Aktuální výzvy se nevztahují na:

  • zpracování studií a plánů – na toto opatření bude vyhlášena samostatná výzva v roce 2023 až po schválení metodiky.

  • projekty zakládající veřejnou podporu (notifikovanou, de minimis) – pro podnikající zemědělce či lesnická opatření bude výzvu v roce 2023 vypisovat Státní fond životního prostředí.

Více informací naleznete na webových stránkách věnovaných dotací z OPŽP. O možnostech získání dotace na zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem jsme psali již zde .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: AOPK ČR