Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Seminář s exkurzí představí prevenci rizik v lesnictví i výstupy projektu FORRISK

5. 10. 2022

page.Name
Mendelova univerzita v Brně, Pro Silva Bohemica a Správa městských lesů Jihlava společně připravily na 14. října seminář s exkurzí do soukromých lesů ve Štokách a do jihlavských městských lesů. Budou zde představeny výstupy projektu FORRISK, což je manuál pro prevenci rizik spojených s globální změnou klimatu.

Tento celoroční projekt, který bude trvat do 31. prosince, je založen na přeshraniční spolupráci při hodnocení, vývoji vhodných adaptačních strategií a vylepšení monitorovacích systémů pro vybrané parametry. Cílem je přispět k plnění ekosystémových služeb prostřednictvím udržitelného multifunkčního lesnictví. Výměna informací mezi vědci, vlastníky lesů, správci, správou a samosprávou a širokou státní veřejností, využití a rozšíření osvědčených postupů má přispět k řešení současných a budoucích problémů při obhospodařování lesů.

„Situace poškození lesů v příhraničním regionu, která trvá již řadu let, je pro jejich majitele, orgány státní správy a samosprávy i dalších zúčastněných stran velkým problémem a výzvou. V průběhu řešení krizí se ukázalo, kolik místních opatření vedoucích k řešení kalamit ovlivňuje lesy i na druhé straně hranice, a jak by se krize mohly v budoucnu zmírnit lepší výměnou informací,“ uvádějí ke smyslu projektu jeho tvůrci.

V České republice i Rakousku existují informace ze současných monitorovacích systémů o suchu jako významném predispozičním faktoru a o rozsahu napadení smrkových porostů lýkožrouty jako kalamitním faktoru. K dispozici je také řada relevantních výsledků nedávných výzkumných projektů, které se zaměřují na lesnické strategie a opatření na podporu adaptace lesního hospodaření na změnu klimatu. Jak vlastní změna klimatu včetně klimatických extrémů, tak i očekávaná rizika a možná opatření vůči nim mohou být v obou zemích podobné.

Efektivní přeshraniční výměna informací mezi Českou republikou a Rakouskem však neexistuje, což v současné krizové situaci lesnické instituce a vlastníci lesů velmi postrádají. Primární cíl projektu proto spočívá ve společném rozvoji důležitých podpůrných mechanismů pro efektivní řízení budoucích krizí a rizik v lesnictví. Rozsáhlé kalamitní události vyžadují krizové řízení s cílem střednědobého až dlouhodobého snižování výrobních nákladů a řízení rizik v příjmové oblasti lesního hospodářství příhraničních regionů. Z tohoto důvodu bude v rámci projektu vytvořena společná znalostní a informační platforma.

Projekt je založen na přeshraniční spolupráci při hodnocení rizik, vývoji vhodných adaptačních strategií a vylepšení monitorovacích systémů pro vybrané parametry, s cílem přispět k plnění ekosystémových služeb prostřednictvím udržitelného multifunkčního lesnictví. Smyslem výměny informací mezi vědci, vlastníky lesů, správci, státní správou a samosprávou a širokou veřejností, využití a rozšíření příkladů osvědčených postupů je přispět k řešení současných a budoucích problémů při obhospodařování lesů.Hlavním cílem projektu je proto pokrýt tyto mezery a propojit současné vědecké poznatky se zkušenostmi zaměřenými na vývoj nástrojů a doporučení pro snížení rizik nežádoucího vývoje stavu lesa ve vybraném regionu. Tyto informace by měly být zpřístupněny vlastníkům lesů, odborníkům, státní správě a samosprávě, zájmovým skupinám, veřejnosti a také studentům univerzit BOKU a MENDELU. Naopak vzájemný kontakt a přenos informací může přimět vědecké instituce, aby změnily své vědecké zaměření na nejdůležitější nebo nově vznikající problémy v lesnické praxi.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Interreg