Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Státní návrh na změnu zemědělských dotací je prý nedostatečný

30. 8. 2022

page.Name
Návrh ministerstva zemědělství na změny v dotační politice - Strategický plán Společné zemědělské politiky prošel nezávislým hodnocením vlivu na životní prostředí společnosti Integra Consulting. Ta dala za pravdu ekologickým organizacím: návrh je pro životní prostředí jen mírným posunem vpřed.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula sice na poslední chvíli posílil například ochranu vod před znečištěním, ale oslabil naopak ochranu půdy. Ekologické organizace proto ve veřejném připomínkovém řízení znovu vyzývají k posílení opatření pro ochranu půdy i rozmanitosti druhů. Hodnocení SEA, což je jeden z preventivních nástrojů politiky ochrany životního prostředí, může k potřebným změnám ještě využít ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hodnotitelé SEA sice ke Strategickému plánu vydali souhlasné stanovisko, ale podmínili ho požadavkem na provedení dalších změn. Uvádějí, že „koncepce jako celek bude mít převážně mírný pozitivní vliv. Konstatovaný pozitivní vliv však nebude natolik významný, aby bez dalšího zajistil řešení hlavních relevantních problémů a dalších negativních trendů souvisejících se zemědělstvím.“ Žádají proto například vyčlenění více ploch pro biodiverzitu v rámci polí, jako jsou meze, remízky či úhory i luk ( nesečené plochy).

Do 30. srpna mohla veřejnost zaslat zaslat ministerstvu životního prostředí své vyjádření v rámci veřejné konzultace. Ministerstvo životního prostředí nyní musí vypracovat vlastní stanovisko ke strategickému plánu, kde zohlední hodnocení SEA i připomínky veřejnosti, a může žádat po ministerstvu zemědělství změny. Poté půjde Strategický plán ke schválení vlády, než bude odeslán Evropské komisi ke schválení finálnímu.

Ekologické organizace v rámci veřejných konzultací kromě řady připomínek upozornily na zásadní technické nedostatky Strategického plánu, jako chybějící podpora mezí, remízků či mokřadů, nízká podpora biodiverzity na loukách a pastvinách, nebo nedostatečná adaptace krajiny na změny klimatu. Vláda takto jen těžko naplní svůj cíl vyčlenit desetinu zemědělské půdy pro přírodu do roku 2030.

Ministr Nekula během léta provedl ještě některé pozitivní změny, například zavedení ochranných pásů podél vodních toků v rámci dobrovolných celofaremních ekoschémat nebo odměňování zemědělců za vytváření efektivnější ochrany vody a biodiverzity v prémiovém stupni ekoschémat. Není však vůbec jisté, jestli zemědělci budou dostatečně motivováni do těchto dobrovolných opatření vstupovat.

Navíc v posledních fázích jednání došlo k oslabení požadavku střídání plodin, platné pro všechny žadatele, které je zásadní pro zlepšení kvality půdy i omezování používání pesticidů. Některé základní požadavky budou také odsunuty až na sezónu 2024. Nejen v roce 2022, ale i v roce 2023 tak bude v krajině méně ploch příznivých pro přírodu než v letech minulých, což jde zcela proti vládním cílům. V systematickém nastavení zemědělských dotací na podporu zdravé a udržitelné krajiny tedy vláda nadále pokulhává.

Podle Martina Rexy, koordinátora kampaně Tohle Žeru - Hnutí DUHA, letní měsíce v celé Evropě ukázaly, že již nyní je pozdě začít připravovat krajinu na dopady klimatické změny. Přitom právě ty budou mít stále výraznější dopady na produkci potravin. „Zemědělské dotace jsou důležitým nástrojem pro potřebnou změnu. I přesto, že ministr Nekula provedl alespoň některé dobré změny, postrádá Strategický plán potřebnou špičkovou dokumentaci. Ministryně Hubáčková by tak měla do dotační politiky razantněji prosazovat zájmy ochrany přírody a tím i společnosti,“ řekl.

Alžběta Procházková, WWF-CEE a Čmelák - Společnost přátel přírody, uvedla, že naše zemědělská krajina má řadu významných problémů, jako jsou výrazný pokles ptáků, hmyzu i dalších organismů, špatnou kvalitu povrchových i podzemních vod, degradaci půd, nebo vysychání krajiny. „Mírný pozitivní vliv nebude na jejich nápravu stačit. Potřebujeme odvážná a systematická řešení,“ tvrdí.

Jak se nechal slyšet Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, nový Strategický plán SZP přináší mnohá zlepšení, ale s ohledem na dlouhodobý vývoj biodiverzity a prohlubující se dopady klimatických změn je míra ambice stále nedostatečná. „Otázkou zůstává, jak se současná ekonomická situace promítne do zájmu zemědělců využívat nabídku ekologických dobrovolných nástrojů na podporu stability krajiny a podporu biodiverzity, které jim nový plán přináší. Ministerstvu životního prostředí se nabízí poslední příležitost, jak se zasadit o odolnější a zdravější zemědělskou krajinu,“ dodal.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe