Středa

29. listopadu 2023

Nyní

-4°

Zítra

-5°

Svátek má

České firmy mohou získat značku Odpovědné hospodaření s vodou

5. 9. 2022

page.Name
Recyklace vody, technologie bez vody, využívání srážkových a šedých vod, optimalizace výrobních procesů, realizace zelených střech u provozoven, ekologicky šetrná likvidace odpadních vod s obsahem nebezpečných látek – to jsou jedny z důležitých témat Ministerstva životního prostředí ČR, které prosazuje v oblasti adaptace na změnu klimatu. Příkladné firmy proto ocení novou značkou – Odpovědné hospodaření s vodou.

Průmysl patří k největším odběratelům povrchových a podzemních vod a společně se zemědělstvím se řadí do rizikové skupiny výrazně ovlivněné projevy klimatu. Podniky by si měly tyto skutečnosti uvědomit a na měnící se klima se „adaptovat“, například cíleně snižovat svou závislost na rizikovém vodním zdroji či omezovat dopady své činnosti na vodní hospodářství. Ty z tohoto pohledu mohou od Ministerstva životního prostředí získat značku Odpovědného hospodaření s vodou,“ vysvětlila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou (OHV) pokrývá 11 prioritních oblastí v boji se suchem, které zároveň pomáhají skrýt slabé i silné stránky podniku v oblasti vodního hospodářství. Zisk prestižní značky udělované ministerstvem životního prostředí znamená pro podnik nejen potenciál marketingové sebeprezentace, ale i realizací vhodných opatření, jako například omezení spotřeby vody může podnik dojít k reálným ekonomickým úsporám.

Program OHV se otevírá pro veškeré podniky, jejichž převažující ekonomická činnost spadá do kategorie C (Zpracovatelský průmysl) CZ-NACE. Zároveň s tím byly aktualizovány podmínky programu. Detaily o programu jsou popsány v pravidlech OHV a v metodice pro hodnocení OHV. Přijímání žádostí o značku OHV je průběžné.

Získáním značky OHV společnost deklaruje, že s vodou hospodaří udržitelným a environmentálně šetrným způsobem. Značku OHV lze též využít pro doložení udržitelnosti dotace Ministerstva průmyslu a obchodu přidělené v rámci výzev II programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP (malé a střední podniky) na tak zvaný vodní audit.

Značka OHV má také vazbu na rozhodování tak zvaných suchých komisí v době sucha. Při stanovení míry omezení povoleného nakládání s vodami zohlední i způsob hospodaření s vodou v rámci podniku. K prokázání „efektivního nakládání s vodou“ může podnik využít mimo jiné právě také značku OHV.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto