Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Hradecký kraj poskytne na oblast životního prostředí tři miliony korun

15. 9. 2022

page.Name
V rámci pěti dotačních titulů pro oblast životního prostředí a zemědělství hodlá Královéhradecký kraj rozdělit zhruba tři miliony korun. O podporu bude možné žádat od 5. prosince letošního roku do 6. ledna roku příštího. Dotační programy schválilo krajské zastupitelstvo.

Pro náš kraj je kromě ochrany přírody a krajiny prioritou zejména zadržování vody v krajině. O oblasti se v posledních letech hodně této oblasti napříč mnoha sektory lidské činnosti. Náprava řady nevhodných opatření z minulosti je během dlouhé trati a je nutné řešit především na celostátní úrovni. Přesto i všechna dílčí opatření mají smysl a upozorňují veřejnost na důležitost tohoto problému,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství.

Dotace na opatření k zadržování vody v krajině podporují zpracování projektové dokumentace zaměřené na realizaci opatření v podobě zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží, revitalizace vodních toků, obnovy mokřadů, preventivní protierozní opatření a další opatření, která posilují retenci a akumulaci vody v krajině, zásobu povrchových vod a navrací rybníkům či vodním nádržím jejich základní vodohospodářskou funkci. Kraj tuto činnost podpoří půl milionem korun.

V souvislosti s environmentální m vzděláváním, výchovou a osvětou kraj poskytne dotace na pořádání vzdělávacích akcí pro různé skupiny obyvatel, exkurzí i vícedenních pobytových ekologických výukových programů, vytváření informačních materiálů i zřizování naučných stezek nebo expozic. O podporu na celoroční činnost a další rozvoj mohou žádat střediska ekologické výchovy. Pro všechny tyto účely má kraj připraveno 800 tisíc korun.

K ochraně přírody a krajiny se dotace poskytuje na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně, tvorbu podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, podporu přenosů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zpracování projektů ošetření památných stromů, opatření na biologickou ochranu polních kultur i likvidaci invazních rostlin v ochranářských lokalitách. Na tyto účely má jít půl milionu korun. Dotace směřují také na včelařství – v roce 2023 konkrétně na plošné preventivní vyšetření vzorků na přítomnost spor moru včelího plodu. Kraj na to hodlá uvolnit 750 tisíc korun.

V programu propagace zemědělství a místní produkce se podporují osvětové akce zaměřené na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, včelařství, chovatelství a pěstitelství včetně prezentace odborného školství a také na propagaci regionálních potravin. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí a zvýšení podpory bydlení regionálních zemědělských a potravinářských produktů. Na dotace je určeno 400 tisíc korun.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto