Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Péče o přírodu národní přírodní památky Na požárech má smysl

8. 9. 2022

page.Name
Během terénního průzkumu pro nový plán péče o území Na požárech v Chráněné krajinné oblasti Český les bylo zaznamenáno dosud nevídané množství perleťovců severních, zranitelného druhu motýla Červeného seznamu bezobratlých České republiky.

Od roku 2001 se zdejší louky pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, likvidují invazní rostliny a na některých místech se narušuje půda. To prospívá mnoha druhům vzácných rostlin a živočichů. Péči zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „Během terénního šetření pro nový plán péče o toto území jsme zaznamenali dosud nevídané množství perleťovců severních, zranitelného druhu motýla Červeného seznamu bezobratlých ČR. Poletovala jich tu necelá stovka. Zatím se nám podařilo objevit 34 druhů denních motýlů. Ukazuje se, že cílená péče má smysl,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka AOPK ČR.

Národní přírodní památka Na požárech o rozloze 80 hektarů leží na území zaniklé obce Jedlina v okrese Tachov. Chrání pestrou mozaiku rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Domov tu má řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Podmáčené plochy vyhovují silně ohrožené rosnatce okrouhlolisté a kriticky ohrožené vrbě borůvkovité, která se v ČR vyskytuje už jen ve třech dalších lokalitách. Na zrašelinělých místech roste klikva bahenní, která je nezbytná pro přežití vzácného motýla perleťovce severního.

Málokterý návštěvník Českého lesa však ví, že současná otevřená rašeliniště, která dnes již z dálky prozradí bílé zářící porosty suchopýru pochvatého dříve vypadala úplně jinak. Před zánikem obce Jedlina po druhé světové válce se tu páslo a sušilo seno. S poválečným odsunem zdejších hospodářů a spuštěním Železné opony krajina začala postupně zarůstat. Cenná lokalita byla vyhlášena Národní přírodní památkou až v roce 1992.

Až od roku 2001 ale začala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR opět nynější památku pravidelně kosit, avšak tehdejších 1,5 hektaru kosených ploch bylo v kontextu celkové rozlohy památek málo. Začalo se také s narušováním drnu, vyřezáváním náletů, extenzivní pastvou a likvidací invazních rostlin, především tavolníku vrbolistého a lupiny mnoholisté. Zařazení národní přírodní památky mezi evropsky významné lokality znamenalo další péči na rozsáhlejší ploše.

V roce 2017 byl na území NPP Na požárech spuštěn další balík managementových opatření, který se týká balíku ploch a na nějž do té doby nebyly finanční prostředky. Šestiletý plán vyřezávek náletů a ručního mozaikového kosení s odvozem biomasy se zaměřil na plochy, na jejichž obnovu do té doby nebyly finanční prostředky. Tato péče je financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Prospívá to i nově objevenému druhu lokality střevlíku Ménétriésovu. V ČR byl dosud znám jen z lokality v Novohradských horách, na Šumavě av Krušnohoří. Nález z národní přírodní památky Na požárech tak vyplnil mezeru v jeho výskytu po západní hranici. Tento dravý brouk původních rašelinišť je chráněn českou i evropskou legislativou,“ dodává Zuzana Blažková.

(hyš-zb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa CHKO Český les