Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Skládky dřeva nejsou dětské prolézačky! Hrozí nebezpečí úrazů

6. 9. 2022

page.Name
Skládky dřeva na různých místech v lesích nejsou ničím mimořádným. V souvislosti s intenzitou těžeb mohou být kmeny i několik desítek metrů dlouhé a často bývají i více než dva metry vysoké. Je na místě zdůraznit, že složené kmeny nejsou dětskými prolézačkami a pohyb po nich může být velice nebezpečný.

I proto je každá skládka dřeva obepnuta červenobílou páskou s nápisem „vstup zakázán“, což doplňují i ​​informační cedule, a lezení po nich je přísně zakázáno. „Letos v Krkonoších stále ještě zpracováváme nadprůměrné množství kůrovcem napadeného dřeva. Likvidujeme také poškozené dřevo na některých větrných kalamitami postižených lokalitách. V posledních týdnech se také více zaměřujeme na vyhledávání a likvidaci nebezpečných stromů. Kromě toho probíhají i úmyslné zásahy ve prospěch změny druhové skladby krkonošských lesů,“ uvedl Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

Logistika těženého dřeva spočívá v přepravě pokácených kmenů lanovkou nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo. Tam pro ně přijede souprava, která je naloží a odveze k dalšímu zpracování. Ideální je, aby těžba a odvoz na sebe bezprostředně navazovaly. Pokud však není dostatek odvozních kapacit, nebo je v jednom čase velké množství vytěžených kmenů, hromadí se dřevo na skládkách. „Ty jsou v souladu s našimi směrnicemi označeny informačními cedulemi a bezpečnostní páskou. Bohužel se často setkáváme s poškozením tohoto označení,“ konstatoval mluvčí.

Lesy Krkonoš zaujímají 80 procent rozlohy Krkonošského národního parku a v současné době jsou i přes nepříznivé vlivy minulých let, jako kůrovec či větrné kalamity, v nejlepším stavu za posledních 200 let. I díky ochranářsko-lesnickému přístupu k hospodaření je KRNAP držitelem certifikátů PEFC a FSC, které deklarují, že zdejší lesy jsou obhospodařovány šetrným způsobem. Například nejsou povoleny holoseče, používání chemických prostředků či pálení klestu v lese. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle.

V budoucnu pak budou odolnější přednými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. „Významný dřeva zůstane v lese k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního podílu podílu lepšímu zachycení vodních srážek a zdraví ekosystému. Přednostně jsou v lese ponechány doupné stromy jako hnízdiště ptáků. Hospodaření podle standardu FSC klade na správce lesa zvýšit nároky, je ale k tomu,“ dodal mluvčí.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP