Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Zkusme zakládat nové lesy jinak! Odolné změnám klimatu

21. 9. 2022

page.Name
Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.

Celkový rozsah holin v současnosti staví lesníky před zásadní otázku, zda volit tradiční jednofázový postup umělé a přirozené obnovy s poměrně vysokými riziky problémů s jejich dalším vývojem a stabilitou nebo více využít „nové“ způsoby obnovy těchto ploch. Výsledky lesnického výzkumu z posledních let jednoznačně doporučují druhou cestu. Alternativní postupy založené na využití široké škály dřevin a vícefázové obnovy kladoucí zdokonalené nároky na přesné naplánování postupných a též na vlastní provedení navržených kroků opatření.

Proto vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti připravili a  začali realizovat ve spolupráci s Lesním družstvem obcí (LDO) Přibyslav projekt příkladného způsobu obnovy lesa po kalamitě nazvaný Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na biodiverzitu a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů.

Vědci navrhnou konkrétní způsoby obnovy na základě zmapování stanovištních poměrů, potenciálu přirozené obnovy hospodářských dřevin - existence přirozeného zmlazení, přítomnost mateřských stromů, zhodnocení výchozích parametrů biodiverzity v rámci dřevinného patra a přízemní vegetace. Dále vybraných skupin bezobratlých živočichů, ptactva a půdních hub včetně stanovení celkové zásoby půdního uhlíku jako důležitého parametru sekvestrace uhlíku a základu půdní biodiverzity. Důležitým výstupem budou také informace o přítomnosti zvláště chráněných, ohrožených či vzácných druhů.

Při návrhu konkrétního postupu vědci uplatní individuální přístup ke každé ploše s maximálním zohledněním jejího přirozeného potenciálu a přítomnosti chráněných druhů. Volba diferencovaných postupů obnovy zajistí pestrost vznikajících porostů. Opatření na podporu biodiverzity budou zahrnovat kombinaci přirozené obnovy a umělého zalesnění pro dosažení pestřejších druhových směsí, využití dvoufázové obnovy pro zajištění druhové, věkové i prostorové diverzity porostů, ponechávání části dřeva v lese pro spontánní osídlení dalších organismů, vytipování a ponechání habitatových stromů a stanovení jejich dalšího managementu.

Při navrhování opatření budou podporovat retenční funkce lesa a péči o přirozeně zamokřená území. Kromě návrhu obnovních postupů na vlastní holině bude součástí projektu i návrh na založení předsunutých obnovních prvků v navazujících smrkových monokulturách ve stadiu kmenovin, jejichž existence je akutně ohrožena nejen dalším šířením podkorního hmyzu, ale i abiotickými faktory, především větrem.

Projekt je realizován na lesním majetku LDO Přibyslav, který se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny postižené velkoplošným rozpadem smrkových porostů v důsledku gradace podkorního hmyzu v posledních letech. Holiny vybrané k obnově se nacházejí na polesích Račín na území CHKO Žďárské vrchy a Nové Veselí, kde jde například o Hodíškovský rybník či Znětínské rybníky.


Realizace projektu přispěje k naplňování Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Projekt rovněž umožní přímý přenos výsledků výzkumu do praxe. V rámci projektu proběhne odborné školení a praktická instruktáž pracovníků družstva, kteří tak budou mít přímý přístup k aktuálním poznatkům výzkumu v oblasti alternativních postupů managementu velkoplošných holin.

V budoucnu je možné využít také jako demonstrační objekty s ukázkami „nových přístupů“ k obnově kalamitních holin s cílem nejen obnovit lesní prostředí, ale také jako prostředek pro zvýšení biodiverzity a potenciální stability nově vznikajících lesních porostů. Plochy bude možné využít při exkurzích v rámci odborných seminářů, praktické výuky na středních a vysokých lesnických školách a vědeckých konferencích.

(hyš-jř)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Monika Vejpustková