Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Čtyři miliardy na příspěvky, nárok mají i majitelé nejmenších lesů

30. 3. 2023

page.Name
I letos mohou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích. Dotace poskytuje ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje například obnovu a výchovu lesních porostů, využití ekologických a šetrných technologií nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

Celkem je letos na příspěvky připraveno přes čtyři miliardy korun. Dotace jsou financovány převážně z Národního plánu obnovy. „Zdravé a pestré lesy, jejich obnova a péče o ně jsou naší dlouhodobou prioritou. I vlastníci nejmenších lesů mohou díky dotacím pokrýt náklady na úklid po kůrovci, výsadbu nových stromů nebo péči o už vysazené, jako je vyžínání či ochrana proti zvěři. Starat se o lesy je náročná práce, její výsledky často ocení až budoucí generace. Jde o službu celé společnosti, proto chceme toto úsilí odměnit a co nejvíce ho lidem usnadnit,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Příspěvek na šetrné a ekologické technologie

Finanční příspěvek se poskytuje na soustřeďování dříví lanovkou v lese – 200 korun za metr krychlový, soustřeďování dříví koněm 120 korun za metr krychlový, na vyvážení dříví za podmínky, že největší technická přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6000 kilogramů – 50 korun za metr krychlový, na štěpkování nebo drcení klestu 25 tisíc korun na hektar a na soustřeďování dříví železným koněm 80 korun za metr krychlový.

Příspěvek na přirozenou obnovu

Na plochu se semenáčky z přirozené obnovy je možné získat 30 tisíc korun na hektar při obnově melioračními a zpevňujícími dřevinami a 20 tisíc korun na hektar při obnově základních dřevinami. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou stromy a keře, které lépe odolávají škodlivým jevům, jako jsou vítr, sníh či deště, než jiné dřeviny. Zvyšují odolnost lesa například proti sesuvům či erozi půdy.

Příspěvek na výsadbu vhodných stromků

Na výsadbu stromků je možné zažádat o podporu 15 korun za kus pro meliorační a zpevňující dřeviny a devět korun za kus pro základní cílové a přípravné dřeviny. Od svého odborného lesního hospodáře si vlastník lesa zjistí kód souboru lesního typu obnovovaného stanoviště a z tabulky stanovištně vhodných dřevin určí, jaké druhy jsou podporovány. MZe přispívá na smrk ztepilý pouze od pátého lesního vegetačního stupně, zároveň není podporována douglaska tisolistá v oblastech Natura 2000 a v zvláště chráněných územích. K žádosti je nutné přiložit průvodní list použitého sadebního materiálu.

Příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku

Ministerstvo zemědělství přispívá také na prořezávky a probírky vzrostlých stromků v lese. O příspěvek 10 tisíc korun na hektar je možné zažádat nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu/osnovy.

Příspěvek na nové oplocenky

Na ochranu vysazených stromů je vhodné postavit oplocenku. Když bude na obnovené ploše růst alespoň 40 procent melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude vysoká alespoň 160 centimetrů, dosáhne žadatel na příspěvek 70 tisíc korun na jeden kilometr.

Příspěvek na péči o vysazené stromky

Je třeba, aby dřeviny byly chráněny před zvěří a buření (plevelné rostliny, tráva). Na to je možné využít každoroční příspěvek 16 korun na hektar po dobu pěti let na práci spojenou s péčí o nově založené porosty. Dotace pokrývá náklady například na nátěr stromků proti okusu zvěří, opravu oplocení nebo vyžínání.

Příspěvek na ukládání klestu na hromady nebo valy

Při úklidu lesa po těžbě je žádoucí ponechat klest na hromadách k zetlení. Za to je možné žádat o dotaci 50 korun za metr krychlový.

Před podáním žádosti si žadatel založí uživatelský účet v aplikaci Modul pro žadatele a podá tak zvané ohlášení. Je nutné vytvořit před zahájením prací a zaslat na příslušný krajský úřad. Ve stejné aplikaci je nutné do tří měsíců od provedení prací sestavit žádost o finanční příspěvek. Podrobnosti a návod k žádosti zde (leták). Další údaje pro jednotlivé finanční příspěvky naleznete v dalších žadatelích . Obecné informace o všech příspěvcích do lesů najdete zde .

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe