Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Dotace: Lepší hospodaření s přírodními zdroji i péče o přírodu a krajinu

23. 3. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům stanoví pravidla pro vyplácení přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace. Příspěvek motivuje zemědělce k hospodaření šetrnému k přírodě, například tím, že nechávají část orné půdy ležet ladem nebo motivuje podíl organické hmoty v půdě. Platby také patří k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a omezeními chemických látek.

„Kromě už delší dobu fungujících přímých plateb, jako je základní platba na plochu, se od letošního roku nově zavádí platba pro malé zemědělce, doplňková redistribuční podpora příjmu pro udržitelnost a tak zvaná ekoplatba. Přímé platby více přispějí k rozvoji menších zemědělských farem a zároveň budou motivovat k šetrnějším postupům hospodaření,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ekoplatba je zaměřená na péči o krajinu a šetrné zacházení s přírodními zdroji. Platba pro malé zemědělce se bude vyplácet maximálně na čtyři hektary zemědělské půdy farmám do velikosti 10 hektarů. Doplňková redistribuční platba se poskytuje všem žadatelům na maximální výměr 150 hektarů obhospodařované půdy. V rámci přímých plateb dostávají dotace také mladí zemědělci, budou muset nově prokázat alespoň minimální zemědělskou kvalifikaci.

Příspěvek jde rovněž na citlivé komodity, kterými jsou brambory pro výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina, které potřebují náročnou péči, cukrovou řepu, bílkovinné produkty, chov masných telat, dojnic, ovcí a koz. Do roku 2027 je na přímé platby určeno 98 miliard korun, které jdou plně ze zdrojů Evropské unie. Ročně o ně v republice žádá přes 30 tisíc žadatelů na přibližně 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření přispívá mimo jiné ke zmírňování změn klimatu, snižování emisí skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku včetně udržitelného rozvoje a účinného hospodaření s přírodními zdroji, jako jsou voda, půda a ovzduší. Agroenvironmentálně-klimatická opatření pomáhají biologické rozmanitosti, údržbě krajiny a zajištění kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných dostupným způsobem.

Nově je od letošního roku podporováno na standardní orné půdě pěstování meziplodin, například svazenka, jílek, hrách, zakládání ploch s různými druhy rostlin vhodnými pro opylující hmyz i zakládání biopásů, které přispívají k rozvoji biodiverzity. Možná je také podpora pěstování konzumních brambor v rámci integrované produkce. Pro roky 2023 až 2027 je na toto opatření připraveno 18,6 miliardy korun. Dotace hradí z 65 procent Česká republika a z 35 procent Evropská unie. Stejně je financováno i splnění podmínek ekologického zemědělství.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření k ekologickému zemědělství přispívá k dlouhodobě udržitelné produkci a eliminuje některé negativní vlivy konvenční zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí. Dotace je kompenzací pro zemědělce za dodatečné náklady a ušlé příjmy kvůli náročnějšímu ekologickému hospodaření.

„Novinkou je, že zemědělci, kteří zatím hospodaří konvenčním způsobem, budou moci vyhradit některé své pozemky pro ekologické zemědělství, jak to umožňuje evropská legislativa. Umožňujeme farmářům, aby postupně ekologické hospodaření zaváděli i na svých dalších pozemcích. Nyní je v České republice v ekologickém režimu více než 550 tisíc hektarů. Do roku 2027 to chceme zvýšit na 750 tisíc hektarů, což je 21 procent veškeré zemědělské půdy v České republice,“ řekl Nekula.

Nově budou muset ekologičtí zemědělci jednou za pět let absolvovat odborné školení. Novou podmínkou také je, že farmář bude prokazovat alespoň minimální stanovený výnos vlastní produkce na orné půdě. Na podporu ekologického zemědělství je vyčleněno 11 miliard korun. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů umožňuje spojování menších producentů do větších celků. Tím získají silnější postavení na trhu, lepší pozici při prodeji zboží a budou moci odolávat tlaku supermarketů a obchodních řetězců.

Dosud mohli získat podporu producentů ovoce a zeleniny, nově budou dotace přístupné i pro producenty brambor, okrasných rostlin a vajec. Připraveno je pro ně na další období 470 milionů korun z rozpočtu EU. Nařízení vlády, kterým se mění některé nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie dává v souladu se současnými návrhy s dosavadními dotačními nařízeními a jde formálně o nezbytně legislativně technické změny.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto