Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Šest desítek účastníků si poslechlo přednášky na téma znečištění vody a půdy

5. 3. 2023

page.Name
Seminář Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras v Domě přírody Moravského krasu uspořádaly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a ALS Czech Republic.. Zúčastnilo se ho 60 zástupců zejména státních institucí a organizací, které se touto problematikou zabývají.

Účastníci byli seznámeni nejen s hydrogeologií CHKO Moravský kras, ale také s problémy spojenými s ochranou půdy a vody. Největší dopad na znečištění krasových vod mají odpadní vody na území CHKO a také intenzivní zemědělská činnost. Řada obcí v CHKO Moravský kras nemá vyřešené čištění odpadních vod a některé čistírny již překročily svou kapacitu, což má negativní vliv na kvalitu krasových vod, jež jsou domovem pro řadu živočichů a zdrojem pitné vody.

Kvalita vod se také zhoršuje kvůli snížení celkového množství vod v tocích, zejména v letních měsících, a tím dochází k menšímu znečištění a ke koncentraci škodlivých látek ve vodách. Krasové vody jsou velmi znečištěné nejen dusíkatými látkami, fosforem, pesticidními látkami, ale i léčivy. Česká geologická služba v rámci projektu TAČR (Horninové prostředí a nerostné suroviny) vymezila nově dotační zázemí Moravského krasu, kde bude třeba zavést přísnější opatření z důvodu ochrany vod .  

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Moravský kras