Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Vzniká dobrá praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

22. 3. 2023

page.Name
Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých finančních investic je nutné zabezpečit pracovní kapacity, kterých je v lesnictví kritický nedostatek. Zároveň mnoho především malých vlastníků nemá dostatek informací i odborných znalostí a řeší otázku Jak na to.

S odpovědí na tuto otázku může pomoci projekt Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvýšení funkčnosti lesních ekosystémů, který za podpory Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR řeší Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve spolupráci s Lesním družstvem obcí Přibyslav.

Cílem projektu je příkladný způsob obnovy lesa po kalamitě s důrazem na druhovou, věkovou i prostorovou rozrůzněnost obnovovaných porostů za účelem biodiverzity a odolnosti lesních porostů. Výsledek realizace bude sloužit jako příklad dobré praxe pro vlastníky lesů zasažených kůrovcovou kalamitou nejen z daného regionu, ale i dalších postižených oblastí České republiky.

Vědci začali řešit projekt loni v dubnu, kdy na základě konzultací s lesníky LDO Přibyslav vybrali vhodné lokality na polesích Nové Veselí a Račín, které podrobně zmapovali. Holiny detailně zaměřili pomocí technologie FieldMap Trimble R12i. Vědci věnovali pozornost zejména přirozenému zmlazení, stanovujícím podmínkám a dosavadnímu managementu holin z hlediska stavu zabuřenění a zpracování těžebních zbytků. Detailně zmapovali i výskyt dalších doplňkových prvků, jako jsou cestní síť, nebo trasy současných melioračních příkopů.

Na mapování vědci navázali hodnocením výchozích parametrů biodiverzity v rámci dřevinného patra a přízemní vegetace, vybraných skupin bezobratlých živočichů a ptactva se zvláštním zřetelem na chráněné a ohrožené druhy. Souběžně vědci realizovali první etapu výběru vhodných habitatových stromů. Jde většinou o staré stromy, které poskytují cenná útočiště pro ptactvo a hmyz. Pro každý evidovaný strom jsou k dispozici zeměpisné údaje, dendrometrické charakteristiky a popis habitatových znaků včetně fotodokumentace. Loni na podzim na zájmových lokalitách vědci provedli rovněž fytopatologický průzkum.

Na základě výstupů terénních průzkumů vědci vypracovali projekt první etapy obnovy dotčených ploch, jehož realizace proběhla na podzim roku 2022. Sklízení klestu se uskutečnilo mechanizovaně, buď formou drcení klestu, nebo snášením na hromady, respektive valy. Veškerá organická hmota těžebních zbytků díky tomu zůstává v porostu a nedochází k odnosu živin z ekosystému. Při zalesnění byla využita pestrá škála domácích dřevin. Návštěvník lesa v budoucnosti najde v obnoveném lese nejen běžné listnaté druhy, jako jsou dub nebo buk, ale také dřeviny méně obvyklé, jako je například třešeň ptačí. Při přípravě zalesňovacího projektu byla zvýšená pozornost věnována druhům s melioračním a zpevňujícím účinkem.

Zejména listnaté dřeviny jako jsou právě třešeň, javor klen, lípa nebo olše mají díky svému opadu pozitivní vliv na kvalitu stanoviště dlouhodobě ovlivňovanou pěstováním jehličnatých dřevin, především smrku ztepilého. Uplatnění při zalesnění velkoplošných holin našly i pionýrské druhy bříza bradavičnatá a topol osika. Ve vysoké míře byly na vhodných stanovištích vysázeny rovněž jehličnaté dřeviny smrk ztepilý, borovice lesní a jedle bělokorá. Ochrana kultury proti okusu zvěří byla podpořena stavbou oplocení, využitím ochranných plastových tubusů v některých případech i nátěrem sazenic.Vědci při zakládání nových porostů věnovali zvýšenou pozornost opatřením na podporu biodiverzity. Sem patří využití přirozeného zmlazení, zakládání smíšených porostů, péče o habitatové stromy, ponechání mrtvého dřeva ve formě těžebních zbytků či celých kmenů a celková snaha o co největší prostorovou a druhovou diferenciaci nově vznikajících porostů. V rámci řešení projektu byly obnoveny rovněž předsunuté prvky ve fragmentech okolních porostů. Tyto objekty (kotlíky) budou tvořit kostru nových porostů, které vzniknou na místě nynějších smrčin.

Na tento rok je naplánována druhá etapa obnovy lesa. Realizace bude probíhat na plochách zaměřených v rámci mapování provedeného loni na podzim a bude vycházet ze stejných principů jako etapa předchozí. Cíl snažení zůstává stejný. Založení druhově a prostorově diferencovaného lesa, který je připraven odolávat projevům klimatických změn a zároveň v maximální míře podporuje biodiverzitu a plnění mimoprodukčních funkcí.

(hyš-tč)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Tomáš Čihák