Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Budoucí krajinní inženýři navštívili Žďárské vrchy

9. 6. 2023

Budoucí krajinní inženýři navštívili Žďárské vrchy 5 snímků
Studenti z České zemědělské univerzity v Praze, oborů krajinné inženýrství a pozemkové úpravy se vypravili na exkurzi do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Při této akci je zaujaly některé čerstvě realizované akce, které pracují s vodním režimem v krajině. Během exkurze s odborným výkladem navštívili krajinářsky nejzachovalejší části CHKO s jedinečně dochovanou lidovou architekturou.

Přednášku ke krajinnému rázu území, která se konala na Volákově kopci v Kameničkách, přednesl Petr Matějka, krajinář a urbanista Správy CHKO Žďárské vrchy. Doplněna byla navíc komentovanou vycházkou obcí Blatiny, kde se nachází četná stavení tradiční lidové architektury a je typickou ukázkou místního zachovalého krajinného rázu.

Ochrana krajinného rázu je jeden ze základních úkolů státní ochrany přírody, tedy péče o celé území beze zbytku. Zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot. Nejčastější problematikou v této oblasti jsou zejména snahy o umísťování a povolování různých druhů staveb.

Zájem studentů vzbudil unikátní dočišťovací mokřad pod kořenovou čistírnou v Chlumětíně, ale i přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Svratce v Herálci. Petra Doležalová, vodohospodářka Správy CHKO, studentům představila obě realizace a objasnila význam revitalizace pro zadržení vody v krajině. Nejvíce zdůraznila druhotný jev revitalizace, tedy obnovu druhové pestrosti. Nezapomněla zmínit překážky, které často podobným záměrům brání.

Povodí Moravy při budování opatření na řece Svratce přesměrovalo dříve napřímený vodní tok do parcel původního meandrujícího koryta. Tok se tím podařilo prodloužit z původních zhruba 1550 na 2500 metrů. První výsledky zkušebního provozu unikátního mokřadu zbudovaného obcí Chlumětín ukazují výbornou účinnost navrženého systému čištění odpadní vody. Zatížení fosforem na nátoku do čistírny a na výtoku z mokřadu se snižuje až o dva řády. Mokřad zároveň slouží jako zajímavý biotop pro obojživelníky a mokřadní ptáky. Zahlédnout je zde možné velké množství zelených skokanů nebo čolky, vyplašit se dá například bekasina otavní.

Studenti si z exkurze odnesli mnoho praktických poznatků. Navštívili unikátní krajinné prostory se zachovalým krajinným rázem a dozvěděli se, na jaké problémy mohou při jeho ochraně narazit. Zjistili, že součástí krajinného plánování je vodní prvek a že velmi záleží na tom, jak dlouho se voda v krajině drží. V budoucnu určitě tyto v praxi nabyté informace využijí při některých ze svých realizací, například komplexních pozemkových úprav.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Žďárské vrchy