Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

Stavbu vlečky u Mošnova lze realizovat jen za přísných podmínek

28. 6. 2023

Stavbu vlečky u Mošnova lze realizovat jen za přísných podmínek 7 snímků
Kvůli novému železničnímu napojení průmyslové zóny Mošnov budované Moravskoslezským krajem, by se v Chráněné krajinné oblasti Poodří mělo postavit zhruba 500 metrů nové přípojky železniční trati. S tím Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR předběžně souhlasila za podmínky, že v předstihu budou vybudovány nové náhradní biotopy o rozloze přibližně 20 hektarů.

Nezávislé expertní posouzení hodnotilo, jak vybudování vlečky ovlivní ty druhy rostlin a živočichů, které jsou v Poodří chráněny evropskou legislativou – konkrétně kuňku ohnivou, motáka pochopa, modráska bahenního. Významně negativní vliv byl zjištěn u motáka, ostatní druhy budou ovlivněny mírněji, to je bez vlivu na celkový stav populace v území. Záměr lze realizovat jedině v případě, že bude zajištěná dostatečná kompenzace negativních vlivů. AOPK ve svém stanovisku požaduje, aby investor vybudoval nové biotopy v rozsahu několikanásobně větším, než bude novým úsekem trati dotčen. Opatření přitom musí být funkční před zahájením samotných staveb. 

Příprava záměru pokračuje, bude podrobněji posuzován. Hodnoceny budou možné vlivy na ostatní druhy rostlin a živočichů, na biotopy, migrační trasy, krajinný ráz, napájení vodou aj. Požadována pak budou taková opatření, aby byl vliv na přírodu byl co nejmenší. Umístěním železničního náspu dojde k záboru asi jeden hektar plochy chráněného území o celkové rozloze 8153 hektarů. Asi polovina zabrané plochy je v současné době orná půda. Z významných biotopů nelze vyloučit omezení funkčnosti blízké rákosiny coby hnízdiště motáka pochopa o rozloze 0,6 hektaru. Rákosina samotnou stavbou dotčena nebude. Kompenzující opatření podpoří hnízdění na 20 hektaru jiných ploch. Proč ne estakáda?

Násep nebude oplocený a neleží ani na žádné zjevné migrační trase. Jako bariéra může působit jen velmi omezeně, bude v ní vybudovány soustavy průchodů. Přemostění AOPK považuje vzhledem k poměrům v území za bezúčelné, stavebně navíc výrazně složitější,  minimálně po dobu stavby s větším dopadem na lokalitu. 

Co obnáší kompenzace?

V rámci kompenzace za újmu vzniklou stavbou budou revitalizovány čtyři lokality o celkovém rozloze více než 20 hektarů. Proběhne ucelená obnova v současné době zcela degradované a živočichy jen velmi omezeně využívané lokality Habeš ve Studénce a dalších tří rákosin v Ostravě–Svinově, Jistebníku a Bartošovicích. V případě Habeše jde o bývalou zvodnělou rákosinu, která byla zanesena sedimenty při povodni v roce 1997 a v současné době je bez vodních ploch. Postupně zarůstá náletem dřevin, které budou odstraněny, a rákosina se obnoví kosením a odstraněním nahromaděné stařiny.

Ve všech lokalitách by dále mělo být vybudováno celkem 70 vodních ploch různých velikostí a tvarů o celkové rozloze tří hektarů, které jsou významnými prvky mokřadních stanovišť Poodří. Nutné bude provedení rozsáhlých zemních prací, celkové náklady jsou odhadovány na 50 milionu korun. Vzniknout by měl pestrý biotop rákosin nebo mokřadních luk s vodními plochami, který budou moci využívat nejen druhy dotčené stavby, jako je moták pochop nebo kuňka ohnivá, ale i mnoho dalších druhů mokřadních a vodních ptáků, obojživelníků a vodních bezobratlých, jako jsou vážky, vodní brouci nebo měkkýši.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: AOPK ČR