Úterý

21. května 2024

Nyní

21°

Zítra

17°

Svátek má

Jak se les mění a funguje, na to odpovídá nová kniha Ekologie lesa

13. 7. 2023

page.Name
Zbrusu nová kniha nazvaná Ekologie lesa, na níž pracovalo více než 30 vědců a akademiků z různých institucí České a Slovenské republiky včetně Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představuje čtenáři les jako komplexní adaptivní systém.

Oproti tradičnímu ekosystémovému pohledu jsou více zdůrazněné biotické interakce mezi členy této složité sítě. To se neobejde bez vysvětlení některých základních pojmů a fenoménů sítí v lesních ekosystémech. V těchto sítích vynikají některé druhy či skupiny druhů, jako druhy klíčové nebo jako tak zvaní ekosystémoví inženýři. Tyto druhy, skupiny druhů nebo dokonce celé fragmenty sítí vztahů jsou představovány na konkrétní úrovni prostřednictvím poznatků osvětlujících fungování lesa jako celku. Publikace rovněž vyniká důrazem na funkční pohled a na pochopení toho, které druhy, místa a procesy představují základ existence lesa jako celku.

Cílem knihy je zasadit všechny prezentované informace z ekologie lesa do rámce, který je nanejvýš aktuální a pro středoevropský prostor klíčový, a ukázat, jak mohou tyto znalosti přispět k lepšímu hospodaření v lesích a k jejich adaptaci na klimatickou změnu. Při následování takto vytyčené cesty za poznáním lesa je čtenář nejdříve seznámen s tím, jak odlišné pohledy na lesy utvářely různé způsoby jeho využívání a proč je ještě více než kdy v minulosti nezbytné, aby hospodaření člověka s lesem vycházelo z ekologických základů.

Vývoj lesa jako časoprostorové struktury je představen pomocí poznatků o vývoji lesů v holocénu, o dynamice přirozených temperátních lesů a o vlivu jednoho z hlavních hybatelů této dynamiky – disturbance – na strukturu i biodiverzitu lesa. Od tohoto základu se pozornost upírá k sítím – trofickým sítím a kaskádám – i k fyzickému propojení v mykorhizních sítích jako k základním fenoménům utvářejícím lesní ekosystém. Tato širší perspektiva přechází do zevrubného představování rolí jednotlivých skupin organismů, klíčových druhů a ekosystémových inženýrů pro fungování celku.

Z těchto detailů se na úrovni celku, či jeho výrazných subsystémů vynořují emergentní ekosystémové vlastnosti – koloběh živin a stabilita ekosystému. Protože žijeme v době bouřlivých změn, jež jsou důsledkem globálních klimatických změn, pochopení podstaty ekologické stability a dalších aspektů adaptace se stává nezbytným pro udržení hospodářských lesů a jejich, pro společnost klíčových, ekosystémových služeb. Tato problematika je čtenáři předkládá téměř v závěru knihy. Publikaci uzavírá syntézní kapitola shrnující představenou koncepci pojetí ekologie lesa a možnosti využití jejich poznatků.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Pro Silva Bohemica