Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Přehrady pomáhají v období sucha vodním organismům v tocích

20. 7. 2023

page.Name
Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry situované v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků tvoří páteř Vodohospodářské soustavy povodí Odry a v současném letním suchém období nalepšují průtoky vody v tocích pod přehradami. Zároveň vodohospodáři kontrolují hospodaření s vodou na jezech, od kterých se z řek odvádí voda do náhonů k dalšímu hospodaření.

V době sucha, která je jedním ze dvou základních extrémních hydrologických jevů a opakem povodní, vodní nádrže mimo zásobování vodou jak pro obyvatelstvo, tak pro průmysl Moravskoslezského kraje zajišťují dostatek kvalitní a čisté vody v řekách pod přehradami. To znamená, že dochází k nalepšování průtoků. Příkladem je tok Ostravice ve Frýdku – Místku, který je posilován přehradami Šance na Ostravici a Morávka na Morávce. Před výstavbou těchto horských beskydských přehrad činil průtok Ostravice přes město Frýdek - Místek v letních měsících, respektive v období sucha, kolem 500 litrů za vteřinu, nebo voda zcela mizela a koryto vysychalo.

V letošním suchém období, kdy nás postihla tropická vedra, činí průtok městem necelých 1500 litrů za vteřinu a je prakticky trojnásobný. Průtok je stabilní a vzniká zvýšeným odtokem z uvedených přehrad, který je významně vyšší, než přítok do nich. Vypouštěná voda má dobrou kvalitu, vytváří stálé podmínky pro vodní organismy včetně ryb, umožňuje naředění zbytkového znečištění z provozovaných městských čistíren odpadních vod a je zárukou hojně využívané krátkodobé rekreace u našich řek.

Dlouhodobé nalepšování průtoků toků pod přehradami umožňuje statistická znalost zabezpečenosti dodávky vody, stanovená matematickým modelováním v dlouhých pozorovaných hydrologických řadách, ze kterých se generují až 1000 let umělých řad průtoků včetně řešení výparů vody s predikcí klimatických změn. Samozřejmostí je, že mimo vodu do toků dodávají přehrady Povodí Odry každou sekundu zhruba 3500 litrů na výrobu pitné vody a pro průmysl regionu. Kvalita vody je zajištěna vhodně zvolenou polohou přehrad v horách a preventivní péčí o ní prostřednictvím stanoveného ochranného pásu a pravidelného monitorování.

V období sucha vodohospodáři podniku provádějí kontrolní činnost na jezech, zda se zde hospodaří a odvádí vody z nadjezí podle zákonných pravidel a příslušných rozhodnutí. „ V případě pochybení a neoprávněného nakládání s vodou se sjednává operativním zásahem okamžitá náprava, jak tomu bylo kupříkladu na Prženském jezu na řece Ostravici,“ uvedl Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

Mohu konstatovat, že jako tak zvaná střecha Evropy, kdy veškerá voda od nás odtéká
a prakticky žádná k nám nepřitéká, v případě přirozeného nedostatku srážek nemůžeme odolávat přirozenému půdnímu suchu, ale díky přehradám pracujícím ve vodohospodářské soustavě můžeme i několik let odolávat socioekonomickému suchu a zajistit vodu pro pitné účely, průmysl a vodní toky pod přehradami,“ doplnil Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry.

Vodohospodářskou soustavu Povodí Odry tvoří osm údolních nádrží: Kaskáda údolních nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, vodárenské nádrže Šance a Morávka na řekách Ostravice a Morávka, nádrže pro zásobení průmyslu Baška na Baštici, Olešná na Olešné, v Povodí a Olešnice na Luševce. Tyto nádrže hospodaří a spolupracují s jejich přirozeným propojením prostřednictvím vodních toků, jezů, náhonů a převodů vody. Celkový objem akumulované vody, se kterým státní podnik Povodí Odry hospodaří a který má Moravskoslezský kraj k dispozici, činí kolem 380 milionů metrů krychlových.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry