Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Kolik vody dodávají lesy v době klimatického sucha

21. 4. 2023

page.Name
Vodohospodářský význam lesů v zemědělsko-lesní krajině je nezastupitelný a je veřejným zájmem ho udržet. Tvrdí se, že v delších obdobích bez deště převládá odtok z lesů nad odtoky ze sousedních zemědělských kultur a ostatních ploch. Tato období se považují za období klimatického sucha.

Vědci pro praktické prokázání této hypotézy vypracovali na Českomoravské vysočině srážko-odtokovou studii pro horní část povodí řeky Svratky. Zjistili, že v povodí řeky Svratky je v průměru 180 dní za rok, kdy odtok z lesa převládá nad odtokem z kultur na zbytku povodí horní Svratky. Nadmořská výška povodí je 630 až 834 metrů nad mořem. Zemědělství je charakterizováno oblastí obilnářsko-bramborářskou s velkým zastoupením trvalých travních porostů (TTP). V lesích je zastoupen ze 74 procent smrk, 18 buk, borovice s ostatními listnáči osm procent.

Povodí horní Svratky má rozlohu 367,01 kilometru čtverečních. Svratka pramení na Českomoravské vysočině v sousedství vrchu Fryšavský kopec (800 m. n. m.) u obce Cikháj v oblasti s 90 procenty lesa. V dolní části povodí protéká terénními plošinami s 30 procenty lesa. Celkově je povodí tvořeno 43 procenty lesů, 29 orné půdy, 20 trvalých travních ploch a osmi procenty ostatních ploch. I když má les o pět procent vyšší úhrn ovzdušných srážek než ostatní kultury v povodí, vlivem intercepce dopadne k lesní půdě o 78 milimetrů srážkové vody méně. Intercepce je množství zadržené vody na rostlinách. Je to část srážek, která nikdy nedopadne na povrch půdy ani na něj nesteče.

Je však důležité, že lesní půda dotovaná nižším úhrnem srážek než zbytek povodí, vykazuje vyšší zásobu podzemních vod v hydrogeologickém podloží. Tato skutečnost je příčinou vyšších odtoků z lesního komplexu v době klimatického sucha. Lesní půda je pro průsak vody propustnější než půda okolních zemědělských kultur. Vědci změřili, že v horní části povodí Svratky odtéká z lesního komplexu v době klimatického sucha o 14,4 procenta více vody než z dalších ploch. Plošný podíl 43 procent lesů dodá v době klimatického sucha do řeky objem 46,3 procenta celého odtoku a v povodí zvýší minimální průtok ve Svratce v Dalečíně průměrně o 6,2 procenta.

Lesní komplex 157,8 kilometru čtverečních poskytne do Svratky v době klimatického sucha, což je 180 dnů v roce, o 981 642 metrů krychlových vod více než o stejné výměře 157,8 kilometru čtverečních ostatních kultur a plochy povodí. Protože odtok vody z lesního komplexu je o 14,4 procenta vyšší než průměrný odtok ze zbytku povodí, je v hydrologickém podloží lesního komplexu vyšší zásoba podzemní vody než u polí, TTP a ostatních ploch, i když k lesní půdě dopadne vlivem intercepce srážkové vody korunami lesních stromů méně srážkové vody než k ostatním bezlesým kulturám v povodí.

Je to způsobeno tím, že vrstva hrabanky v lesních porostech má mnohem vyšší intenzitu infiltrace dešťové vody do lesní půdy. Lesní půda je pak pro zrychlený průsak preferenčními cestami podél kořenů lesních dřevin příznivější než půda zemědělských kultur. Zvýšení odtoku Svratky ve stanici Dalečín v době klimatického sucha o 6,35 procenta vlivem 43 procent plochy lesa nevypadá zdánlivě příliš významné. Objem odtoku 982 tisíc metrů krychlových však není zanedbatelný, například pro odběr pitné vody ve vodní nádrži Vír k zásobování obyvatel vodou v době sucha.

FAKTA

  1. Průměrný roční odtok vody na horním povodí Svratky je z lesa o 33,5 procenta nižší než z jeho bezlesí. Je to způsobeno vyšším výparem z lesa. Vyšší výpar z lesa zvyšuje vzdušnou vlhkost nad nimi, a tím zvyšuje množství ovzdušných srážek nad zemědělskoo-lesní krajinou.

  2. Hydrogeologické podloží lesa má vyšší zásobu podzemních vod v době sucha, než je tomu u bezlesí. To je příčina vyšších odtoků podzemní vody z lesů než z nelesních kultur v době klimatického sucha.

  3. Z lesa odtéká v době sucha o 14,4 procenta více vody než ze zbytku bezlesého povodí složeného z 29 procent polí, 20 procent TTP a osmi procent ostatních ploch.

  4. Komplex 157,8 kilometru čtverečních lesa v povodí dodává řece Svratce do Dalečína o 6,2 procenta více vody než bezlesí o stejné ploše.

  5. 43 procent lesa v povodí horní Svratky dodává do řeky v Dalečíně 46,3 procenta celkového odtoku, bezlesí 57 procent ploch dodává 53,7 procenta celkového odtoku.

  6. Zvýšení odtoku Svratky v době klimatického sucha o 6,35 procenta vlivem 43 procent lesa v povodí představuje objem 982 000 metrů krychlových.

  7. Všechny výsledky provedené analýzy platí jen pro území povodí horní Svratky po Dalečín; to ukazuje tendence odtokových poměrů ve zcela konkrétních přírodních podmínkách. Proto je aplikace získaných parametrů iv podobných územích problematická.

  8. Analýza bezpečně prokazuje, že v přírodních podmínkách horního povodí Svratky les dodává do řeky v podmínkách klimatického sucha více vody než stejné poměry kultur bez lesů.

(hyš-jř)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Klára Šimerová