Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

Před padesáti lety vyhlásili Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

1. 4. 2023

page.Name
Beskydy nejsou jen frgály a slivovice. Jsou to především krásné hory s kouzelnou přírodou. Právě před padesáti lety zde vznikla Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy. Od těžkých začátků v době socialismu přes oporu v zákoně a Evropské unii směřuje dále k ochraně prostředí pro divokou přírodu a zároveň krajiny pro obyvatele, hospodáře i turisty.

CHKO Beskydy, podle přípravných návrhů Beskydy a Valašsko, zahrnuje vzhledem ke své značné rozloze dva zcela odlišné krajinné celky. V severní části převážně zalesněný masiv Moravskoslezských Beskyd se svými údolími a nelesními enklávami, na jihu nižší a krajinářsky pestřejší část Vsetínských vrchů a Javorníků, etnograficky zvanou Valašsko. Najdeme zde rozsáhlé lesy i cenné zbytky pralesovitých porostů s řadou druhů ptáků a tolik diskutovaných velkých šelem i nepřístupné jeskyně. Také louky a pastviny s jalovci, orchidejemi a vzácnými motýly.

Vznik CHKO stanovil Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky, účinný k 30. březnu 1973. Účelem nebyla konzervace krajiny, ale udržitelný rozvoj. Pro tým prvních pracovníků nebylo vůbec jednoduché prosazovat zájmy ochrany přírody. Nejen kvůli velikosti a rozlišnosti území, ale také vývoji krajiny v době socialismu. Velmi pomalu rozšiřovaný kolektiv pracovníků Správy se postupně seznamuje s rozsáhlým územím, pracuje na „evidenci“ přírody a přibližuje obecním úřadům zájmy ochrany přírody,“ vzpomíná na začátky Jan Petřvalský, který byl později vedoucím Správy CHKO Beskydy.

V tomto období vrcholil rozvoj družstevního hospodaření. Přinesl plošné meliorace s vysoušením mokřadů, scelování pozemků spojené s rušením mezi a remízků. Mizelo drobné hospodaření a nastal odliv obyvatel do centra obcí. Lesy byly postiženy imisemi z okolního průmyslu a objevil se enormní tlak na zajištění rekreace pracujících. Masově se rozvíjela chatová výstavba, budovala se podniková rekreační střediska, nastalo období hromadných akcí – turistické pochody, srazy mládeže.

Zásadní změna přišla s přijetím zákona O ochraně přírody a krajiny, který přenáší na Správu CHKO řadu pravomocí ve prospěch ochrany přírody. V souvislosti se vstupem do Evropské unie dochází k budování celoevropské sítě 2000. CHKO Beskydy získává statut evropsky významné lokality a jsou zde vyhlášeny dvě ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. „Vznik CHKO změny ve využití krajiny nemohl úplně zastavit. Mohl by však poskytnout čas na hledání možností a zabránit největším problémovým záměrům, jako bylo spuštění těžby uhlí. Později mohl nabídnout alternativy v lesním hospodaření s vysokými dotacemi,“ zhodnotil František Jaskula, současný ředitel regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy.

Že snad bylo vyhlášení CHKO dobrým krokem, svědčí 60 přírodních památek a rezervací , přežívající množství vzácných druhů rostlin a živočichů, realizace zajímavých projektů , ale také spolupráce s lesními a zemědělskými hospodáři. Potvrzuje to i množství turistů, kteří do Beskyd lákají nejen tradice a folklór, ale právě i jedinečná krajina. „Jeden z největšího vidím v potřebě změnit přesvědčení, že CHKO nepatří jen ochranářům, ale měla by být vlastní i zdejším obyvatelům,“ dodal Petřvalský.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Marie Popelářová, František Jaskula