Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Dobrá zpráva, kvalita ovzduší v minulém roce byla příznivá

25. 1. 2023

page.Name
Podobně jako v letech 2020 a 2021 byl minulý rok z hlediska kvality ovzduší příznivý. Koncentrace hodnocených znečišťujících látek, kromě přízemního ozonu, dosáhly v rámci hodnoceného období 2012 až 2022 druhých nejnižších hodnot, v případě oxidu uhelnatého nejnižších hodnot. Koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší, s výjimkou přízemního ozonu, významně klesly.

K relativně dobré kvalitě ovzduší v České republice v případě znečišťujících látek, kromě ozonu, v roce 2022 přispěly zejména výrazně nižší koncentrace látek v lednu a únoru, tedy v měsících, kdy naopak bývají koncentrace v roce nejvyšší. „Příčinou nízkých srážek v lednu a únoru byly nadnormální teploty s menšími vyprodukovanými emisemi ze spojených lokálních topenišť, normální úhrny srážek důležitých pro samočištění atmosféry a v únoru i dobré rozptylové podmínky s výskytem silného větru,“ řekl Václav Novák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Vývoj imisních charakteristik vybraných znečišťujících látek v období 2012–2022.

Na zlepšování kvality ovzduší se dlouhodobě podílí průběžně realizovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší, jako jsou výměna kotlů v domácnostech, opatření na významné zdroje a obnova vozového parku. V závěru roku se však kvalita ovzduší v porovnání s předchozími čtyřmi roky zhoršila na většině stanic. Předběžná data ukazují, že ke zhoršení kvality ovzduší došlo ve spojitosti s vyššími emisemi z lokálního vytápění domácností. To pravděpodobně souvisí s energetickou krizí, která přiměla některé domácnosti k častějšímu přitápění různými typy pevných paliv v krbových kamnech a kotlích.

Počet překročení hodnoty čtyřiadvacetihodinového imisního limitu pro PM10 na stanicích byl během listopadu nejvyšší za poslední tři roky. Data z dlouhodobého monitoringu v malých sídlech potvrzují, že průměrné listopadové koncentrace benzo[a]pyrenu pocházející z lokálního vytápění byly za posledních pět let nejvyšší. Údaje současně poukazují na zhoršenou kvalitu vytápění, to je na vyšší míru spalování pevných paliv, při nichž se uvolňuje vyšší množství znečišťujících látek do ovzduší.

Koncentrace přízemního ozonu jsou silně závislé na meteorologických podmínkách zejména teplého období roku (duben–září) a nevykazují od roku 2012 výrazný vývoj jako ostatní znečišťující látky. Koncentrace ozonu v roce 2022 byly v rámci jedenáctiletého období 2012 až 2022 čtvrté nejvyšší. Koncentrace ozonu se pohybovala kolem hodnoty desetiletého průměru po celé teplé období roku; výjimečně vysoké koncentrace ozonu byly měřeny i v druhé polovině března, kdy panovaly nadnormální teploty a sucho.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Hnutí pro Prahu 11