Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Představí novou zonaci a bližší ochranné podmínky v Blanském lese

21. 1. 2023

page.Name
V Informačním středisku Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les – Holubov se ve čtvrtek 9. února od 18 hodin uskuteční přednáška Petr Lepšího a Terezy Rejnkové ze Správy CHKO, kteří představí novou zonaci a bližší ochranné podmínky CHKO, a zodpoví dotazy účastníků.

CHKO Blanský les je členěn do čtyř zón odstupňované ochrany přírody a představují míru usměrňování lidské činnosti, respektive jejích dopadů na přírodní kvalitu daného území. Nejpřísnější režim ochrany má první zóna, nejmírnější čtvrtá zóna ochrany.

Do první zóny jsou zařazena území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, biologickou rozmanitostí či vysokou ekologickou stabilitou krajiny, zejména území přirozených a člověkem málo pozměněných lesních ekosystémů s vysokým podílem autochtonních dřevin s pestrou druhovou, prostorovou a věkovou skladbou. Dále přirozené a přírodě blízké luční ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti, často s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Část z nich je již chráněna formou Agendy ochrany přírody ve zvláště chráněných územích .

Druhá zóna zahrnuje území hospodářsky využívaných lesních, lučních a vodních ekosystémů s vyšším podílem blízkým společenstev, místně zachovalými přírodními hodnotami a ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány šetrným způsobem.

Do třetí jsou zařazeny lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské, převážně orná půda, a lesní pozemky mimo zastavěná území obcí, území s rozptýlenou venkovskou zástavbou a zástavbou s účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu.

Od roku 2022 nově vymezená čtvrtá zóna zahrnuje pouze lidskou činnost silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón ochrany přírody.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Blanský les

​​​​​​​​​​