Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Preventivní opatření vedou k omezení následků sucha a nedostatku vody

12. 1. 2023

page.Name
S plněním Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou připravila Mezirezortní komise VODA-SUCHO, se seznámila vláda. Dokument vyhodnocuje pokrok v oblasti strategických cílů, které resorty zemědělství a životního prostředí, ale i průmyslu a obchodu, místního rozvoje a vnitra, postupně naplňovaly ve 41 konkrétních úkolech v období 2017 až 2022.

Komise, která pracuje již osm let, rovněž připravovala průběžné Poziční zprávy o plnění opatření v jednotlivých letech. Na realizaci opatření obsažených v Koncepcích bylo v hodnoceném období 2017 až 2021 průměrně ročně vynaloženo 13,2 miliardy korun na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a 2,7 miliardy korun na opatření Ministerstva životního prostředí. Vykazování financí pro rok 2022 není kompletní.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly v oblasti vodního hospodářství bylo prioritou zajistit dostatek pitné vody a její distribuci, bylo vybudováno 686 kilometrů vodovodních sítí, 34 úprav pitné vody a zafinancováno 63 projektů propojení vodárenských soustav, což umožnilo nově připojit 104 tisíc obyvatel. Dochází i k posílení vodních zdrojů přípravou vodohospodářské soustavy na Rakovnicku a výstavby vodní nádrže Vlachovice. Vodní poměry v krajině posílilo 2300 malých nádrží a rybníků a akumulační prostor rybníků zvýšilo odbahnění o 1,3 milionu metrů krychlových.

Mezi dokončené úkoly patří například novela vodního zákona, která vytvořila rámec pro činnost veřejné správy pro období nedostatku vody, nebo byly vytvořeny plány pro zvládání sucha na úrovni krajů. Pro potřeby zemědělství a ochrany půdy vznikla řada digitálních aplikací včetně erozních kalkulaček, erozních událostí, bonity půd a kvality zemědělské půdy. Tyto údaje náš resort využil při změně vyhlášek a podmínek vyplácení zemědělských dotací zejména s cílem omezit erozi a zvýšit podíl organické hmoty v půdě,“ řekl ministr zemědělství.

Na přípravu výstavby víceúčelových vodních nádrží Vlachovice, Kryry, Senomaty a Šanov bylo alokováno 663 milionů korun a na rekonstrukci přivaděčů v objemu 78 milionů korun. Úspěšná byla demonstrace metod umělé infiltrace pro posílení zdrojů podzemních vod v podobě dvou funkčních projektů v Meziboří a meandr Jordán na Orlici.

Další splněné cíle se týkají například rekonstrukcí a doplnění státních sítí pro monitoring stavu povrchových a podzemních vod provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem nebo zprovoznění systému HAMR pro hodnocení meteorologického, hydrologického a agronomického sucha. Ten prezentuje informace předpovědní služby pro sucho a funguje jako nástroj pro rozhodování orgánů pro zvládání sucha a vodoprávních úřadů,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Jak se vyjádřil Aleš Kendík, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství MZe, všechna opatření jsou prakticky obsažena v Koncepci dlouhodobá a je nezbytné v jejich naplňování pokračovat s ohledem na vývoj klimatu podle existujících scénářů. Zabezpečení udržitelných, předvídatelných zdrojů pitné vody, realizace připravovaných nádrží, zajištění dostatku vody pro závlahy, stejně jako posilování vody v krajině jsou zásadní opatření k omezení dopadu sucha a nedostatku vody na kvalitu života obyvatel a pro prosperitu hospodářství.

Ministerstvo zemědělství má osvědčené dotační programy připraveny, a pokud budou finančně zajištěny, pravděpodobně v Česku posílí ochrana před následky sucha,“ řekl vrchní ředitel Kendík. Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí, v této souvislosti sdělil, že základní podmínkou pro další kroky je udržitelné financování opatření a také nastavení indikátorů, které budou lépe měřit efektivitu jednotlivých opatření. Vyřešit je třeba také příliš zdlouhavé realizace komplexních pozemkových úprav nebo postup v případě komplikovaných vlastnických poměrů, které brzdí změny v případě vodních toků, nádrží i melioračních odvodňovacích zařízení.

Další úkoly do budoucna se týkají řešení starých meliorací, budování zdrojů vody pro zvládání přírodních požárů nebo využívání územního plánování tak, aby skutečně pomáhalo hospodaření s vodou v krajině i v obcích. Pracovat musíme také na podrobnějším sledování kvality vody, moderním čištěním odpadních vod, lepším využíváním plánů pro zvládání sucha a samozřejmě musíme pokračovat s opatřeními v krajině včetně protierozních, rozšiřování ekologického a precizního zemědělství, stejně jako rozšiřovat recyklaci a úspory vody v průmyslu, energetice, zemědělství i službách,“ uvedl Hladík.

Mezirezortní komise VODA-SUCHO doporučuje zachovat strategické cíle Koncepce i do dalšího období, na základě dosavadního plnění budou navržena upřesnění a úpravy některých opatření pro zvýšení jejich efektivity. Upravenou Koncepci předloží ministerstvo vlády do konce dubna 2023. Mezirezortní komise VODA-SUCHO vznikla dohodou ministerstva zemědělství a životního prostředí v roce 2014 jako reakce na první rok výrazného suchého období.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto