Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Skončila modernizace Žermanického přivaděče a došlo k obnovení provozu

2. 11. 2023

page.Name
Modernizace Žermanického přivaděče, jehož II. etapa byla zahájena začátkem letošního roku, je úspěšně ukončena. V současné době mohou umělým korytem, které je významnou protipovodňovou ochranou Frýdku-Místku, vodohospodáři převádět vodu z řeky Morávky do řeky Lučiny a dále do přehrady Žermanice.

Dojde tak v průběhu zvýšených průtoků k odlehčení řeky Morávky a tím snížení povodňových průtoků v řece. Celkové náklady na II. etapu byly ve výši necelých 164 milionů korun hrazeny z dotace ministerstva zemědělství. V roce 2019 byla provedena I. etapa oprava přivaděče v kilometrech 0,000 až 1,881. Účelem této etapy bylo nejen zamezit průsakům převáděné vody do podloží Morávky, kdy v prvním úseku je přivaděč situován v těsném souběhu s tím Morávky, ale také účinně převádět velké vody z Morávky do Lučiny, kde jsou tlumeny nádrží Žermanice.

Provedená I. etapa přivaděče je výškově situována převážně v zemním zářezu. Náklady na I. etapu byly ve výši 115 milionů korun. Druhá část přivaděče Vyšní Lhoty–Žermanice, v km 1,881–3,633, je částečně vedena výškově nad okolním terénem, ​​to znamená, že koryto tvoří zároveň říční hráze. Jeho úprava betonovým opevněním přes pečlivou údržbu byla již za hranicí své životnosti a nebylo možné požadavek na převod až 50 metrů krychlových s realizovat.

„Mohu konstatovat, že se podařilo modernizovat významné vodní dílo, které má důležitou funkci v rámci celé vodohospodářské soustavy. Významným způsobem chrání město Frýdek-Místek před povodní a současně je možné převádět, bez velkých vodních ztrát, kvalitní vodu podle potřeb z vodního díla Morávka do přehrady Žermanice, které zásobuje vodou průmyslové podniky a současně je zde provozována rekreace,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V průběhu modernizace vodohospodáři využili suchého koryta a opravili na trase Žermanického přivaděče dva spádové stupně, které byly také za dobu životnosti za zhruba 25 milionů korun. „Díky modernizaci bude možné zvýšit množství převáděné vody z 15 metrů krychlových z metrů krychlových za vteřinu, což zmenší povodňový průtok z 565 metrů krychlových za vteřinu na 510 metrů krychlových za vteřinu. Snižuje se tím riziko ohrožení 4077 obyvatel a 425 stavebních objektů Frýdku-Místku. Převod chladnější vody z horkých oblastí Beskyd přispěl také ke zlepšení kvality vody v níže položené nádrži Žermanice,“ dodal Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

Přivaděč Vyšní Lhoty–Žermanice je umělé vodní dílo, jehož účelem je gravitačně převádět vodu z povodí vodního toku Morávka do povodí řeky Lučiny, na které je situována údolní nádrž Žermanice, a dále posilovat protipovodňovou ochranu obcí na dolním úseku Morávky a zejména města Frýdek-Místek . Dílo bylo zhotoveno v letech 1953 až 1958. Přivaděč má délku 7,519 kilometru s celkovým výškovým rozdílem 94 metrů 20 spádovými stupni.

Délka přivaděče po rozvodnici mezi povodím Morávky a Lučiny po stupeň číslo 18 je 3 633 kilometru. Za rok proteče přivaděčem průměrně 35 milionů metrů krychlových vod. Koryto přivaděče je lichoběžníkového tvaru s šířkou koryta ve dne 10 metrů, podélný sklon koryta je průměrně 0,3 procenta. V předmětném úseku po rozvodnici jsou do přivaděče zaústěny dva pravobřežní přítoky Hlisník v kilometru 0,750 a Osiník v kilometru 1,567.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry