Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky neoprávněnou výzvou k odstranění souší

19. 10. 2023

page.Name
Soukromí vlastníci lesů dostávají v poslední době výzvy od pracovníků státního podniku Lesy ČR, kteří jim dělají poradce tak zvaných odborných lesních hospodářů, aby z lesů odstranili stojící suché stromy. Taková povinnost přitom není zákonem stanovená. Vlastníci lesů naopak mají zákonnou povinnost podpořit zachování lesní biologické různorodosti a kvality lesních půd tím, že v lesích k zetlení potřebné množství stromů ponechají.

Lesní zákon všem vlastníkům ukládá, aby kvůli „předcházení degradace lesní půdy a pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa” v lesích ponechávali k zetlení odpovídající množství stromů a těžebních zbytků. Lesní zákon zároveň uvádí, že vlastník musí přednostně zpracovat nahodilou těžbu tak, „aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.“ Tato rizika však již u suchých stromů nejsou, protože se v nich kůrovec ani jiné druhy tak zvaně „škodlivých organismů“ nemohou přemnožit.

Staré a suché stromy jsou přitom důležité pro zachování biodiverzity a tím i odolnosti lesů. Je na ně vázána čtvrtina druhů organismů, které v lesích žijí, zejména ptáků, hmyzu, hub, mechů a mikroorganismů. Tlející dřevo pomáhá zadržovat vodu, brání erozi půdy a vrací živiny do lesní půdy. Ponechání souší v lese zpomaluje uvolnění CO2 ze dřeva, protože ty jsou většinou vhodné jen jako palivo či na výrobu celulózy.

V rozporu se zněním zákona a potřebou zlepšovat stav našich lesů někteří pracovníci státního podniku Lesy ČR v poslední době vyzývají velké množství vlastníků lesů, aby z lesů vyklidili nezpracované stojící souše. Zdůvodňují to možným znehodnocením dřevní hmoty, ohrožením volného pohybu osob po lesních porostech a šířením podkorních hmyzích škůdců. Není ale vhodné, aby státní podnik vyzval k odstranění soukromé osoby s ohledem na možné „znehodnocení dřevní hmoty“. Vyhodnocení nákladů a přínosů ponechání souší  ve srovnání s náklady na těžbu a přiblížení dřeva je pouze věcí vlastníků.

Stejně tak nejsou vlastníci povinni kácet souše uvnitř porostů kvůli bezpečnosti návštěvníků lesa. Tuto povinnost mohou mít podle judikatury dovozené z občanského zákoníku za určitých okolností pouze kolem cest a značených stezek. Zákon o lesích i zákon o ochraně přírody jasně stanoví, že pohyb lidí v lese je na jejich vlastní nebezpečí. V případě vysokého rizika mohou vlastníci lesů svůj les dobrovolně označit tak, aby bylo návštěvníkům zřejmé, že hrozí pád stromů a vstup do něj je na vlastní nebezpečí.

Na kampaň Hnutí DUHA Zachraňme lesy se již obrátila řada lidí, kteří čelí tlaku na vykácení svých lesů, přestože by jejich obnovou chtěli více ponechat přírodní procesy. Tito lidé přitom čelí výzvám státního podniku, které nemají oporu v zákonech, nejsou založené na realitě a v nakládání s jejich majetkem vlastníků matou. Aby se suché stromy ponechaly v lese a při jejich kácení nevznikly nesmyslné holoseče, vyzvalo ministerstvo zemědělství již v roce 2020 přes 200 vědců a odborníků. V České republice vlastní les přes 300 tisíc fyzických osob, kterým služby odborného lesního hospodáře zajišťuje státní podnik Lesy ČR.

Lesy skutečně fyzickými osobami zároveň tvoří 19 procent rozlohy všech českých lesů. Podle Jana Skalíka, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, patříme mezi vlastníky lesa, který tam má stojící suché stromy, aby se vyklidil kvůli šíření „podkorních hmyzích škůdců“, svědčí o neporozumění biologie těchto hmyzích druhů. „Ti se na suchých kmenech již množit nemohou nebo je to záměrná manipulace. Vlastníci drobných lesů jsou z tohoto jednání státních lesníků zmatení. Vlastníci nemají zákonnou povinnost vyklízet z lesů stojící suché stromy, které nikoho neohrožují. Naopak mají povinnost odpovídající množství stromů ponechat, aby byl v lese zachován život druhů, které potřebují staré stromy a tlející dřevo,“ sdělil Skalík.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv Hnutí DUHA