Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Zájemci se vydají na exkurze do požárem zasaženého Českého Švýcarska

7. 10. 2023

page.Name
V objektu Správy Národního parku České Švýcarsko - Odbor péče o ekosystémy v Jetřichovicích se ve středu 1. listopadu ve 13.30 hodin sejdou zájemci, aby se vypravili na exkurzi do Národního parku České Švýcarsko zaměřenou na tak zvanou sekundární sukcesi.

Na programu první části exkurze bude připomínka požárem zasažené plochy na Havraní skále u Jetřichovic. Lesní porost byl zasažen v roce 2006 požárem o rozloze 18 hektarů, které byly ponechány samovolnému vývoji. Dále shrnutí vývoje lesních společenstev za dobu šestnácti let trvajícího monitoringu. V druhé části v 15 hodinách se účastníci vydají na Mezní Louku, požářiště u Hřenska, které vzniklo loni a zasáhlo plochu 1060 hektarů. Demonstruje vývoj požářiště po prvním roce a shrnutí poznatků o rozsáhlém požáru a výzkumných aktivit, které na požářišti probíhají.

Druhý den ve čtvrtek jsou na programu od 8 do 14 hodin v restauraci Radnice v Chřibském semináře zaměřené například na poslání a cíle národního parku – obnovní management a přechod k procesům, místo obnovního managementu v odumřelých porostech a na holinách, dále kůrovcová gradace, disturbanční režim v parku, poznatky z monitoringu obnovy v narušeném zasaženém NP Šumava, výsledky monitoringu vývoje vegetace na spáleništi po 16 letech, chřadnutí a obnova lesa na Lesní správě Rumburk, zvěř – limitní faktor obnovy a role zvěře v lesních ekosystémech NP a diferenciace postupů obnovy a managementu nejen podle funkčního zaměření.

Anotace Historická fixace na smrkové hospodářství v pasečném pojetí vyústila v několika letech v rozsáhlých změnách stavu lesních ekosystémů. Plošné rozšíření smrku na stanovišti, kde se původně nevyskytoval, bylo dočasně tolerovatelné a jeho pěstování relativně příznivé díky příznivému klimatickému období a důsledné lesnické péči.

Klimatické extrémy posledních několika let však zapříčinily plošný kolaps těchto ekosystémů, který se historicky opakuje. V současné době se jeví jako nezbytné vykročit z unifikovaného způsobu péče a hospodaření o lesní porosty pro to, aby se tyto negativní změny neopakovaly v takovém rozsahu. To znamená potřebu nových přístupů k obnově a péči o lesy a řešení problémů, jež takové přístupy znemožňují, kterými jsou například přemnožená zvěř.

Jednou navíc z nejvíce postižených oblastí, kde se nacházíme na území s několika dlouhodobými cíli a různým stupněm ochrany, je oblast severních Čech. Cílem semináře je ukázat východiska a naznačit cesty, kterými by se péče o lesy nejen v této oblasti mohla při zohlednění spektra požadavků, zejména potřeb ochrany přírody, ubírat.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto