Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Rok 2023 bude v investicích patřit ke stavebně nejnáročnějšímu období

2. 2. 2023

page.Name
Vodohospodáři plánují pro rok 2023 investice ve výši zhruba 900 milionů korun, z toho 318 milionů bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry. Přibližně 556 milionů korun půjde z dotačních prostředků ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí a na odstraňování důlních škod přispěje firma OKD kolem 24 milionů korun.

Současně plánují opravy v celkové výši necelých 146 milionů korun financované hlavně z vlastních zdrojů podniku. Nejvýznamnějšími stavbami, které byly zahájeny v minulém období a budou dokončeny v tomto roce, jsou rekonstrukce vodního díla Morávka, Žermanický přivaděč II. etapa a hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka v Českém Těšíně.

„Rok 2023 bude finančně velice náročný. Máme naplánovány velké stavební akce nejen v oblasti protipovodňových opatření, ale také při opravách drobných vodních toků. Budeme pokračovat v dlouhodobější snaze o postupné zajištění migrační průchodnosti vodních toků,“ informoval Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry, a poznamenal, že největší investiční akce, která byla zahájena koncem loňského roku, jsou ochranné říční hráze podél Odry v Bohumíně - Pudlově, dokončení se předpokládá v roce 2025 v rámci V. etapy protipovodňových opatření financovaných MZE.

Dále bude letos dokončena rozsáhlá rekonstrukce vodního díla Morávka, která pak bezpečně převede až desetitisíciletou povodňovou vlnu, a ukončí se protipovodňová opatření pro Český Těšín, lokalita Kamenec. Novou zahajovanou stavbou za zhruba 41 milionů korun bude zprůchodnění spádových stupňů na řece Odře v Jistebníku – Košatce a zprůchodnění jezu Dětmarovice na řece Olši za zhruba 21 milionů. V oblasti zpřírodnění vodních toků by měla být dokončena revitalizace Opusty za 7,3 milionu korun. Řeka Olše bude zprůchodněna odstraněním jezu Sovinec bez náhrady, protože ztratil svůj účel s ohledem na snížení důlních vlivů.

„V rámci odstraňování důlních škod zahájíme rekonstrukci jezu Ráj na řece Olši. Jde o stavbu za 95 milionů korun, která bude dokončena v roce 2024. Současně využijeme letošní rekonstrukci Žermanického přivaděče II. etapy a v tomto úseku provedeme opravu dvou spádových stupňů za přibližně  25 milionů. Zároveň dokončíme rekonstrukci a opravy na vodním toku Gručovka v Lukavci za 33 milionů korun," prozradil Tkáč. Také se bude pokračovat v odstraňování rozsáhlých povodňových škod z roku 2021 na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem, kdy se dokončení plánuje na rok 2024.

Na poli bezpečnosti chceme letos zahájit v rámci V. etapy protipovodňových opatření financovaných MZE modernizaci vodního díla Baška kvůli bezpečnému převedení tisícileté vody s předpokladem obnovení funkce nádrže a zejména rekreace na ní v sezóně 2025. Stěžejní je průběžná projekční a majetkoprávní příprava opatření na horní Opavě s postupnou realizací jednotlivých staveb. Letošní nově zahájená stavba bude na řece Opavě rekonstrukce jezu Brantice s předpokládanými náklady ve výši 180 milionů korun a  plánujeme zahájit výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Zátoru a další opatření v úhrnné částce necelých 70 milionů korun,“ doplnil technický ředitel Břetislav Tureček.

V roce 2023 by měly být dokončeny také práce na výstavbě hrází, opěrných zdí, úprav toků a odvodnění, a to vše na přítocích do řeky Olše - Ropičance s Rakovcem a Sadovým potokem. Po dokončení těchto protipovodňových opatření bude v Českém Těšíně – Kamenec navržena změna záplavového území, aby byl v této oblasti umožněn další rozvoj. Po dokončení protipovodňových opatření v oblasti toku Opavy a podél Hlučínského jezera bude i zde návržena změna záplavového území.

Povodí Odry se věnuje systematicky a dlouhodobě i drobným vodním tokům a letos zajistí provozní studii Podleského potoka a jeho přítoků v Ostravě. Jako reakce na přívalovou povodeň  v roce 2022 na Vojtovickém potoku v Bernarticích u Javorníku bude zhotovena pro tuto oblast nová srážkoměrná a vodoměrná stanice v rámci preventivních opatření ke zmírnění povodňových škod, kterých bude podnik spolehlivě provozovat již kolem 175. Jako každoročně se bude v rámci péče o jakost vod provádět provozní monitoring jakosti povrchových vod v řekách a nádržích, kterému podnik věnuje kolem 25 milionů korun ročně. „Koncepce vodního hospodářství povodí Odry vychází z Plánu dílčího povodí Horní Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,“ dodal generální ředitel Jiří Tkáč.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry