Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vracíme do krajiny vodu i život, příroda je naše dědictví a budoucnost

6. 2. 2023

page.Name
Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Pomáhají také zmírňovat dopady klimatických změn. Mokřady však čelí neustálému tlaku člověka a z krajiny postupně mizí.

Za posledních sto let v Evropě zaniklo až 90 procent mokřadů

Odhaduje se, že za dobu existence lidstva zmizela celá polovina původních mokřadů. Mokřady se přeměňují na zemědělskou půdu, velkoplošně i místně odvodňují, koryta řek se narovnávají a zahlubují, budují se vodní nádrže, mnohde se do mokřadních ploch rozšiřují sídla a těží se v nich rašelina. Intenzivní zemědělství a nedostatek přirozené vegetace v krajině působí znečišťování vod, degradaci půdy a její erozi.

Tyto negativní vlivy se nevyhýbají ani České republice. Zejména malé mokřady čelí plošnému znečištění nebo dokonce zanikají. Krajina postupně ztrácí schopnost zadržet potřebné množství vláhy. To nepříznivě ovlivňuje rovnováhu v přírodě. Mizí citlivé druhy, které se rychle se měnícím podmínkám nestačí přizpůsobit. V neposlední řadě jsme to také my lidé, kdo nedostatek vody v krajině pociťujeme.

Právě proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pomáhá vodu do naší krajiny vracet. Z národních dotačních programů a Operačního programu Životní prostředí byly podporovány stovky projektů.

Revitalizace k zadržování vody v krajině v posledních letech

U sedmi rybníků - Přírodní rezervace

2018–2020

Díky opravě hrází a odbahnění rybníků se podařilo obnovit původní vodní plochy historické rybniční soustavy. Opravily se bezpečnostní přelivy a výpustní zařízení, upravily mělčiny, vykácely dřeviny, aby na vodní hladinu pronikalo více světla. Byly také odstraněny invazní rostliny. Kromě toho byly na některých místech vytvořené nové hluboké tůně, které v zimě nebudou zamrzat. Tím vznikl další vhodný životní prostor pro chráněné obojživelníky. Financování bylo zajištěno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z národních zdrojů ministerstva životního prostředí. Celkové náklady: 22,5 milionu korun.
Velký Pařezitý rybník - Přírodní rezervace

Rybník Velký Pařezitý byl založen již v 16. století. Od roku 1984 je společně s okolními mokřady a rašeliništi vyhlášen jako přírodní rezervace. Projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí zahrnoval rekonstrukci hráze a technických objektů rybníka, došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany přilehlých obcí. Zvolený postup zajistil a zároveň zabezpečil, že rybník lze i nadále udržovat na plné hladině, což je podmínka k dlouhodobému zachování zdejší přírody. Dříve se tu hlavně rybářsky hospodařilo, v posledních letech byl rybník bez vysazované rybí obsádky a voda byla díky tomu čistá. S tímto přístupem se počítá i v budoucnosti. Celkové náklady: 51,1 milionu korun.

Bažantula - Přírodní rezervace

2019–2020

Cílem revitalizace z Operačního programu Životní prostředí je kompletní rekonstrukce rybníků - návrat k přírodnímu stavu rybničního ekosystému a obnova vhodných podmínek pro výskyt těchto druhů. Celkové náklady: 50,6 milionu korun.

Louky v Chotárech

2018

Díky obnově mohou na louce opět rozkvést prstnatce májové i jiné druhy typické pro tento typ podmáčených luk. Celkové náklady: 300 tisíc korun.

Morava u Štěpánova

2018–2019

Jedna z nejvýznamnějších revitalizací řeky Moravy v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Koryto řeky zde sice přirozeně meandrovalo, ale břehy byly po desítky let opevněny kamenným záhozem. Ten snižoval celkový přírodní charakter toku a ekologickou hodnotu řeky i lužních lesů v jejím okolí. Kameny z břehů v délce téměř čtyři kilometry byly odebrány kráčejícími bagry a opět doplněny o tvorbu ostrůvků, výhonů a dnových pásů. Cílem bylo zamezit hloubkové erozi toku a naopak podpořit boční erozi i rozpohybování koryta do stran. Obnova toku řeky Moravy z Operačního programu Životní prostředí umožní hnízdění ledňáčků a břehulí nebo kulíkům a pisíkům. Celkové náklady: 3,95 milionu korun.

Bubovický potok - Národní přírodní rezervace Karlštejn

2018

Niva Bubovického potoka v části chráněné krajinné oblasti Český kras byla poznamenána splachy z okolních polí a zarůstala. Proběhly zde terénní úpravy, díky nimž vznikla nová tůň s mokřadem. Původní hráz bylo nutné doplnit o bezpečnostní prvky. Mokřad s tůní je zaplavován nepravidelně, v jarním období se plní vodou a posílí zásoby podzemní vody, v sušším období naopak může zcela vyschnout. Právě takové změny potřebují k životu některé druhy rostlin a živočichů. Podobné periodické tůně a mokřady ale z naší krajiny už téměř vymizely. Celkové náklady: 883 tisíc korun.

Pastvisko u Lednice - Národní přírodní památka

2018–2019

Tůně a mokřady Pastviska u Lednice na dolní toku řeky Moravy jsou vyhledávaným hnízdištěm vodních ptáků. Další druhy se zde zastavují při jarních a podzimních tazích. Rozmnožuje se zde také mnoho obojživelníků. Tůně však byly silně zazemněné a břehy zarostlé nálety. Cílem projektu bylo zlepšení stavu a podmínek pro výskyt na vodu vázaných vzácných druhů a celkově plodové rozmanitosti. Práce financované z Operačního programu Životní prostředí zahrnovaly záchranný odlov a přenos živočichů, odstranění náletového porostu, odbahnění, navýšení břehů a ostrůvků i rekonstrukce vodohospodářského objektu. Celkové náklady: 10,3 milionu korun.
Krásenské rašeliniště - Evropská významná lokalita

2014–2017

Rašeliniště ležící v centrální části chráněné krajinné oblasti Slavkovský les bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Odstraněno bylo přes 12 hektarů náletů a v původních odvodňovacích kanálech byly obnoveny a nově vystaveny hrázky zamezující odtok vody.

Prostor nyní osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní. Revitalizace Krásenského rašeliniště financovaná z národních dotačních programů také pomůže znovu nastartovat tvorbu rašeliny. Celkové náklady: 336 tisíc korun.

Bohdanečský rybník - Národní přírodní rezervace

2013-2016

Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. Rybník a jeho okolí jsou ornitologickou lokalitou s výskytem mnoha vodních a mokřadních druhů ptáků. Jedinečná příroda je zde utvářena komplexními, mokřadními a navazujícími lesními ekosystémy vodních unikátů. Cílem revitalizace Bohdanečského rybníka bylo odbahnění a zvětšení vodních ploch. Rybník totiž pomalu zarůstal rákosinami a náletovými dřevinami. Podpořila se tím schopnost rybníka a navazujících slatinišť a bažin zadržet více vody. Také se upravila zátopová plocha, vytvořily se nové zátočiny, laguny a ostrůvky jako nové vhodné hnízdiště pro ptáky a pro život dalších drobných živočichů. Celkové náklady: 84,6 milionu korun.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Miklín, Archiv AOPK ČR, Hydro&Kov, sro, Petr Zifčák, Martina Dražská, Přemysl Tájek