Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Zemědělci mohou prokázat několika způsoby, že skutečně podnikají v oboru

23. 2. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) reaguje na aktuální diskuze k podmínce aktivního zemědělce, kterou je nutné splnit, aby měl žadatel nárok na dotace. MZe doplňuje další možnosti, jak může zemědělec prokázat, že aspoň 30 procent jeho příjmů pochází ze zemědělství. Tím zemědělec projde tak zavným příjmovým testem.

Za aktivního hráče jsou automaticky uznáni všichni žadatelé, kteří v posledním roce vyžadují přímé platby nižší než 500 eur, přibližně 120 tisíc korun. Pokud zemědělec požaduje jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a povinné ozelenění (greening), odpovídá přibližně tomu, že hospodaří na pozemcích o velikosti 24 hektarů. Splnění podmínek aktivního zemědělce tak bude snadné i pro menší žadatele.

Jako aktivní zemědělci budou také automaticky posouzeni ti, kteří v předchozím roce hospodařili podle dotačních podmínek nad rámec základních zemědělských povinností. Stačí přitom, když splní jednu z nabízených variant. Konkrétně jsou aktivními ti zemědělci, kteří v předchozím roce žádali alespoň 10 procent z celkové výměry své zemědělské půdy o plodinovou podporu, tedy o tak zvané platby vázané na produkci. Mohli také na alespoň 30 procentech celkových výměrů zemědělské půdy pěstovat obiloviny, olejniny nebo plodiny podporované platbou vázanou na produkci.

Další možností je žádost, podaná v předchozím roce na alespoň 10 procent z celkové výměry zemědělské půdy, o podporu na produkci ovoce, révy vinné, zeleniny nebo jahodníku v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo žádost o podporu ekologického zemědělství, pokud zemědělec hospodaří na kultuře vinice, která činila nejméně 10 procent z celkového objemu jeho zemědělské půdy.

Aktivním zemědělcem je automaticky také žadatel, který v předchozím roce, v období od 1. června do 30. září, splňoval průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy jako orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Odpovídá to zhruba jedné krávě nebo šesti ovcím chovaným na třech hektarech. MZe doplnilo specifický postup prokazování podmínek pro náročnější zemědělské obory, jako jsou osivářství, šlechtění nebo školkařství. Tito žadatelé budou uznáni jako aktivní zemědělci na základě registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Žadatelé, kteří nenaplňují ani jedno z kritérií, doloží splnění minimálních hranic 30 procent příjmů ze zemědělské činnosti na všech příjmech povinnou přílohou k jednotné žádosti. Na výběr jsou dvě možnosti. První je doložení zpráv auditora potvrzující soulad s údaji, které o svých všech příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti uvede žadatel do formuláře vydaného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). To se však bude týkat pouhého jednoho procenta všech zemědělců v té době, tedy méně než 400 lidí.

Druhou možností je doložení daňového přiznání za poslední účetně uzavřené období spolu s daňovými a účetními doklady prokazujícími příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za správné účetní období. Součástí této povinné přílohy k jednotné žádosti o dotaci je také soupis účetních dokladů. V současné době se dokončuje aplikace pro ověření naplňování podmínek aktivní zemědělce, která bude v nejbližší době k dispozici žadatelům na Portálu farmáře SZIF.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe