Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vodní hospodářství bylo loni podpořeno více než 11 miliardami korun

14. 9. 2023

page.Name
Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022, označovanou jako Modrá zpráva. Loni se českým domácnostem podařilo výrazně snížit spotřebu vody o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. Zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů je téměř 96 procent obyvatel republiky.

Ministerstvo zemědělství (MZe), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo dopravy (MD), která se o vodní hospodářství v ČR starají, vynaložila na jeho rozvoj dohromady 11,2 miliardy korun. Ročenka podává komplexní přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti MZe, MŽP a MD. Uvádí porovnání, trendy vývoje, seznamuje s aktuálním hospodařením s vodou, využíváním vodních zdrojů, zajištěním vody, informuje o aktuálním vývoji hydrologických extrémů, aktuálním vývoji v oblasti vodovodů a kanalizací a poskytovaných finančních podpor.

„O České republice se říká, že je střechou Evropy, tedy že téměř veškerá povrchová voda z našeho území odtéká do okolních zemí. O to více si musíme vážit práce vodohospodářů, jimž vděčíme za blahobyt, který máme i přesto, že jsou naše vodní vodní zdroje omezené. Voda je základem života a povinností nás všech je chránit, zadržet a zajistit její kvalitu a dostatek pro budoucí generaci. Mým cílem je i nadále prodlužovat vodovodní a kanalizační síť, aby stále více lidí mělo přístup ke zdravé pitné vodě,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Ministr životního prostředí Petr Hladík v této souvislosti uvedl, že obnova rašelinišť, realizace blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, to jsou příklady opatření, která je třeba podporovat, aby se udržela voda v krajině, protože nejen v České republice musíme čelit vlnám veder a sucha. Neméně důležité jsou podle něj i adaptační opatření, která dokážou naši přírodu a krajinu připravit na současnou klimatickou změnu.

Jako příklad lze uvést budování přírodě blízkých rybích přechodů, podporu samovolného rozlivu a obnovení samovolného vývoje vodního toku v říčním prostoru posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů. „Voda je nenahraditelný zdroj, o který musíme pečovat, i proto ve spolupráci s MZe pracujeme na tak zvané havarijní novele vodního zákona, která například zvyšuje sankce za způsobení havárie a zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů,“ dodal Hladík .

V rámci vodního hospodářství byly loni použity finanční prostředky ve výši téměř 11,2 miliardy korun. Podpořily vodovody a kanalizace, protipovodňová opatření, zadržení vody v krajině, závlahy, opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích nebo přípravu nových vodních děl. Dotace MZe představovaly 42 procent (4,6 miliardy korun), dotace v gesci MŽP 53 procent (téměř 6 miliard korun), pěti procenty se podílelo i Ministerstvo dopravy (577 milionů korun). Na vědu a výzkum v této oblasti šlo téměř 256 milionů korun, z toho 35 procent z rozpočtu MZe (91 milionů), 40 procent z MŽP (102 milionů) a 25 procent z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (63 milionů).

„Důležitou prioritou podpory našeho ministerstva jsou pozemkové úpravy. Hlavním cílem v roce 2022 bylo dlouhodobé zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží nebo mokřadů. K loňskému roku jsme v rámci pozemkových úprav řešených od roku 1991 vybudovali vodohospodářská opatření na ploše více než 793 hektarů a protierozní opatření na asi 885 hektarech. Celkem jsme tato opatření podpořili 406 miliony korun,“ sdělil ministr zemědělství Výborný. Rok 2022 byl pátým nejteplejším rokem od roku 1961. Hydrologicky byl loňský rok většinou průměrný nebo podprůměrný, přesto na povodňové situace poměrně bohatý.

Loni klesla spotřeba vody v českých domácnostech o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. V porovnaní s vyspělými společnostmi světa jde o nízkou spotřebu vody, kterou může být problematické dále snižovat, především z hygienických důvodů. Průměrná cena bez DPH pro vodné byla loni 46,10 korun za metr krychlový, pro stočné 41 korun za kubík. Výši cen výrazně ovlivňuje přístup vlastníků vodovodů a kanalizací k obnově a zajištění technického stavu této infrastruktury.

Díky prodloužení vodovodní sítě v dalším roce o 808 kilometrů dosáhla délka vodovodních řadů 81 005 kilometrů. Loni bylo v České republice zásobováno z vodovodů 10,1 milionu obyvatel, to je téměř 96 procent. Délka kanalizační sítě se loni prodloužila o 1014 kilometrů, a dosáhla délky 51 568 kilometrů. V domech připojených na kanalizaci žilo v roce 2022 téměř 9,2 milionu obyvatel, což je 87,3 procenta z celkového počtu obyvatel. Ročenku ve své tiskové podobě budou obohacovat snímky nominovaných prací letošního ročníku dětské soutěže vyhlášené ministrstvem zemědělství v rámci Světového dne vody. Tématem soutěže bylo Ctíme vodu – Zapoj se a ukaž, co umíš.

(hyš-vb-lj)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto