Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Přírodní rezervace Kotvice dostává novou tvář, začíná obnova rybníků a mokřadů

1. 3. 2024

page.Name
V Chráněné krajinné oblasti Poodří začne v příštím týdnu rozsáhlá obnova mokřadních společenstev v přírodní rezervaci Kotvice. Současný stav rybníků a mokřadů nevyhovuje vzácným druhům vodních ptáků, například bukáčkovi malému, motáku pochopovi či kopřivce obecné.

Nekontrolovatelný pohyb vodní hladiny v době hnízdění ohrožuje kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. Přípravné práce začaly již na podzim, nyní se bude pokračovat v kácení a stavebních pracích na rybničních objektech. Klíčová je obnova vodního režimu, která není bez plánované rekonstrukce možná. Po dokončení by se mohla přírodní rezervace Kotvice s okolím stát nejvýznamnějším mokřadním stanovištěm pro hnízdící i migrující ptáky v oblasti Moravské brány. 

„Hráze rybníků jsou ve špatném stavu a nebrání povodňovým rozlivům řeky Odry. Ta v minulých letech rozplavila hnízdní hrázky, postupně také ubývají příbřežní porosty, kde ptáci hnízdí. Vysloužilé technické objekty neumožňují potřebnou manipulaci s vodní hladinou a zanesené strouhy brání plynulému odtoku přebytečné vody. Ostrovy na rybníce Nový zarůstají dřevinami a mizí hnízdní příležitost pro široké spektrum vodních ptáků. Přistoupili jsme proto k revitalizaci celého území, která pomůže zdejší přírodě,“ vysvětluje Ivona Kneblová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která území spravuje.

 
Podle Václava Osmančíka z téže agentury místo bude nějakou dobu připomínat velké staveniště. Během prací bude proto bohužel nutné uzavřít část naučné stezky Kotvice mezi Novou Horkou a bývalým železničním mostem. K přístupné naučné stezky se návštěvy dostanou po současné cestě od vlakového nádraží ve Studénce. Na přístupových cestách do rezervace proto byly umístěny informační tabule. „Víme, že oprava nebude pro lidi, kteří jsou zvyklí toto místo využívat k rekreaci, příjemná. Jde však o dočasný stav a máme ale bezpochyby stejný cíl. Chceme, aby Kotvice i její okolí zůstaly i nadále rostlinným místem, které poskytuje domov vzácným rostlinám a živočichům a lidem umožňuje odpočinek v přírodě,“ řekl Osmančík. 
 
Práce povedou k obnově vzácných mokřadních ekosystémů, které jsou domovem pro hnízdící a migrující ptáky, obojživelníky a další živočichy. Opraví se poškozené objekty rybniční hráze a technické, nové bezpečnostní přelivy zajistí převedení povodňových průtoků. Pročištěním zanesených náhonů a struh se obnoví potřebný vodní režim. Nové hnízdní příležitosti pro mnoho druhů ptáků vytvoří opravu rozplavených hnízdních hrázek a úpravu nynějších ostrovů. Součástí projektu je i vytvoření několika tůní na loukách mezi rybniční soustavou a řekou Odrou. Na několika místech budou vysazeny nové stromy. 

„Tato rozsáhlá akce se bohužel neobejde bez kácení těch stromů, které neumožňují opravu hrází a ostrovů. Nutnost pokácení každého jednotlivého stromu věnujeme pozornost, pro cenné stromy byla navržena citlivá individuální technická řešení, aby zůstaly zachovány. Prosíme návštěvníky, aby v průběhu prací dbali opatrnosti,“ dodal Václav Osmančík. Stavební práce budou ukončeny v březnu příštího roku. Náklady ve výši zhruba 63 milionů korun budou hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. 

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry