Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Světový den vody 2024: Zajištění nejcennější suroviny v nejisté době

22. 3. 2024

page.Name
Voda pro mír je mottem letošních oslav Světového dne vody, k nimž se tradičně připojují nejvýznamnější vodohospodářské subjekty v Moravskoslezském kraji: Povodí Odry, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace.

„Vnímáme letošní motto oslav v kontextu nestabilní situaci ve světě, kdy jeden z válečných konfliktů probíhá pouze několik kilometrů od našich hranic. Další boje zuří například v Izraeli nebo na africkém kontinentu. Přestože pro nás, kteří si užívají života ve zdánlivém vodním blahobytu, může jít o obtížně představitelný údaj, na světě stále žije podle odhadů 2,2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. A válečné konflikty tuto situaci výrazně zhoršují a jejich důsledky dopadají často na ty, kteří s jejich příčinami ani aktuálním průběhem nemají nic společného. Tuto skutečnost letošní oslavy Světového dne vody reflektují,“ řekl Anatol Pšenička, generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava.

Situace v lokalitách, kde působí kaskáda SmVaK Ostrava, je z hlediska kapacity vodních zdrojů v podobě údolních nádrží Šance a Morávka v Beskydech a údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk v podhůří Jeseníků aktuálně bezproblémová. Díky robustnosti a flexibilitě páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – má více než milion lidí v Moravskoslezském a také Olomouckém kraji přístup ke kvalitní pitné vodě bez jakýchkoli omezení v jakékoli denní době.

„To je hodnota, které bychom si měli vážit, protože během suchých a teplých období musely také některé lokality v naší zemi závislé na citlivějších místních zdrojích podzemní nebo povrchové vody přijímat omezující opatření. Našeho regionu se to díky skvělé práci inženýrů v polovině minulého století a dalšímu rozvoji systému v dalších desetiletích netýká. Kapacita zdrojů, centrálních úpraven pitné vody, klíčových přivaděčů a vodojemů má dostatečnou kapacitu a bez problémů bychom v případě společenské shody a zájmu mohli kvalitní pitnou vodou kromě současných odběratelů zásobovat například přilehlé regiony,“ vysvětluje Pšenička.

Stejně jako v minulosti zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály významných čistíren odpadních vod, tentokrát v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí. Své brány otevřou také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Den otevřených dveří se bude konat 23. března. „Voda je jedním ze základních kamenů života. Když má lidská společnost vody nedostatek, vznikají války. Region dílčího povodí Horní Odry má vody dostatek, pečujme tedy o toto vodní bohatství a těšíme se z tohoto veřejného blaha,“ uvedl Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

Prioritou státního podniku je zajištění dostatečného množství vody pro celý region, a to nejen pro obyvatelstvo, ale i pro průmyslové odběratele. To se daří díky unikátní Vodohospodářské soustavě Povodí Odry, kterou vybudovaly předchozí generaci, o níž se státní podnik řádně stará a zefektivňuje její fungování. Právě díky vodním dílům, jako jsou Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná, Těrlicko nebo Baška vybudovaným v padesátých až devadesátých letech dvacátého století je v regionu dostatek vody také v období s malými nebo žádným množstvím srážek. Zda bude potřebné množství vody zajištěno v nadcházejících desetiletích, zodpověděla nově zpracovaná analýza.

„Koncem minulého roku byla dokončena analýza Vodohospodářské soustavy povodí Odry v podmínkách klimatických změn, na které jsme spolupracovali s Pavlem Fošumpauerem z ČVUT Praha. Důvodem jejího zpracování byl dlouhodobý pozvolný pokles v dílčím povodí Horní Odry na odběr vody, který je spojen jak s technologickým pokrokem, tak se změnou struktury průmyslu, útlumem některých provozů a mírným úbytkem obyvatelem v povodí. Závěr analýzy potvrzuje, že spolehlivost vodních zdrojů v povodí Odry je zajištěna přes očekávaný vývoj klimatických změn k časovému horizontu po roce 2060. Naše vodohospodářská soustava bude moci využívat a dodávat potřebné množství vody trvale ve vysoce nadstandardních zabezpečených systémech bez poruch v dodávce včetně garance minimálních zůstatkových průtoků v páteřních tocích pod nádržemi,“ vysvětlil Jiří Tkáč.

Po stránce zdrojů vody je na tom moravskoslezský region velmi dobře a platí to také pro krajské město. Kromě zásobování povrchovou vodou z údolních nádrží Kružberk a Šance, se může Ostrava opřít také o vydatné kvalitní prameny na území města. Tím, že společnost OVAK už mnoho let uplatňuje smysluplné moderní technologie, výsledné efekty napomohly snížit ztráty pitné vody v Ostravě na úroveň nejvyspělejších evropských měst. To je také jedním z důvodů, proč má krajské centrum dlouhodobě nejlevnější vodu ze srovnatelných měst v zemi.

Moderní vodárenství v Ostravě má ​​tradici dlouhou více než 120 let a názorné příklady lze zhlédnout v  minimuzeu Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Ve vodárenské expozici se návštěvník přenese během zajímavé exkurze do počátků zásobování Ostravy pitnou vodou, ale také do jeho nedávné historie. Nicméně nejde jen o ni. Současné kvalitní parametry služeb společnosti OVAK pro občany města jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a špičkových znalostí zaměstnanců, stejně jako osvědčených i moderních technologií podle nejnovějších evropských trendů. 

U příležitosti Světového dne vody se opět vytvoří Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 20. dubna v Úpravně vody Ostrava-Nová Ves a Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava-Přívoz. Podle Petra Konečného, ​​statutárního ředitele Ostravských vodáren a kanalizace, z á sobování měst pitnou vodou na moderní úrovni nastalo až na počátku devatenáctého století a místy až ve druhé polovině dvacátého století. M ěsto bez vody , jak dále sdělil, by přinášelo n epohodlí, nemoci, splašky na ulicích a nepříjemný odér. Kvalitní voda a spolehlivá kanalizace dělá město funkčním a pohodlným na bydlení. A nejde jen o současnost!

Spolu ečně s vedením města koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem do budoucnosti, protože situace v oblasti vodohospodářství se neustále vyvíjí. Dlouhodobě podporujeme aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme desítky společensky odpovědných projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury. V letošním roce probíhá 22. ročník soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd základních škol pomáhajících mladé generaci pochopit, proč je voda nejcennější přírodní suroviny,“ dodal statutární ředitel Ostravských vodáren.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry