Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Life Prospective: Startuje desetiletý projekt pro ochranu rostlin, hub a živočichů

18. 1. 2024

page.Name
Za deset let zlepšit kondici české krajiny, uchovat a zvýšit její biodiverzitu, zvrátit úbytek nejohroženějších druhů je ambicí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Ministerstva životního prostředí ČR, kterou zaštiťuje dlouhodobý projekt Life Prospective.

Projekt odstartoval v lednu letošního roku a potrvá až do roku 2033. Přinese na čtyři desítky nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů, ale také jejich důkladný monitoring. Kromě toho se zaměří také na osvětu, vzdělávání a komunikaci. Červené seznamy v České republice  označují kriticky ohrožené, ohrožené či zranitelné druhy 908 druhů cévnatých rostlin, 162 druhů obratlovců, mezi nimiž mají největší zastoupení ptáci, a přes 3300 druhů bezobratlých. Vzácné rostliny a živočichy ohrožuje mnoho vlivů. Kromě nešetrného hospodaření v krajině je to třeba i klimatická změna nebo invazní druhy, kterých je v zemi na 188 druhů rostlin a živočichů.

„Ve snaze úbytek druhové rozmanitosti zastavit nebo alespoň zpomalit jsme připravili novelu zákona o ochraně přírody, která má usnadnit jejich efektivní ochranu. Projekt Life Prospective nám umožní věnovat pozornost širšímu spektru ohrožených druhů včetně volně žijících opylovačů,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík. V české krajině ubývají opylovači, mizí řada druhů rostlin a živočichů. V České republice je klesajícím počtem jedinců nebo rizikem vyhynutí ohroženo v procentech 18 druhů savců, 48 druhů ptáků, 61 druhů plazů, 59 druhů obojživelníků, 45 druhů ryb a 52 procent druhů cévnatých rostlin.

„Během příštích deseti let chceme zvrátit negativní trend u nejohroženějších druhů realizací vhodné péče o stovky lokalit v České republice ve spolupráci se zemědělci a lesníky, eliminací negativních vlivů a aktivním zapojením veřejnosti. Zaměříme se také na to, jak zlepšit stav krajiny s cílem uchování a zvýšení biodiverzity,“ přiblížil hlavní cíle projektu Pavel Pešout z AOPK ČR. Jak sdělila Jindřiška Jelínková z téže agentury, připraveno bude 44 nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů.

„Zároveň budeme pokračovat v práci na těch, které již běží. Součástí projektu je také důkladný monitoring populace druhu a efektu prováděných zásahů. Zaměříme se také na osvětu, vzdělávání a komunikaci, budeme hledat cesty, jak krásy naší přírody a její přínosy pro náš život přiblížit lidem,“ řekla. Záchranné programy jsou u nás zpracovány pro nejohroženější druhy živočichů a rostlin. Kombinují různé typy opatření s cílem dosáhnout zvýšení populace daného druhu. Chrání a obnovuje se jejich přirozené prostředí, někdy se zakládají záchranné chovy nebo se rostliny pěstují v kulturách a vysazují.

Pro druhy, které jsou vázány na určitý region nebo jsou v něm bezprostředně ohroženy vyhynutím, se připravují regionální akční plány. Nyní je podporováno 13 záchranných programů a 12 regionálních akčních plánů. Programy péče se připravují pro ty zvláště chráněné druhy, které svými životními projevy mohou způsobovat konflikty s hospodářskými zájmy člověka, zároveň však v přírodě zastávají klíčovou roli. Hlavní náplní programů péče je hledat cestu, jak takové konflikty minimalizovat. V současné době běží tři programy péče, pro vlka, bobra a vydru. 

„Pro přežití člověka je nezbytné uchování přírody, zvlášť zdravých přírodních ekosystémů a biodiverzity. K tomu potřebujeme správně nastavené předpisy, ale také zajištění aktivní péče. To umožňuje právě záchranné programy. Díky nim například nevymizel hvozdík písečný český a postupně se objevují počty užovek stromových či syslů. Cíle projektu Life Prospective jsou pozitivní potenciální, ale mají potenciál přinést změny do naší přírody a krajiny,“ dodal Pešout z AOPK ČR..

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: David Modřanský