Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Vyhlášení CHKO Soutok je letos jedním z velkých plus pro přírodu

16. 1. 2024

page.Name
Připomínkování návrhu záměru na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok skončilo v závěru minulého roku. Kromě některých námitek se objevilo také mnoho námětů ke spolupráci. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) již nyní pracuje na tom, aby se podněty, které se během téměř roční diskuse v regionu objevily, promítly do konkrétních kroků.

Aktuálně se proto mimo jiné zaměřujeme na řešení vodního režimu v oblasti soutoku Moravy a Dyje, prevenci komářích kalamit, výskyt invazní ambrozie či plánování Domu přírody. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) koncem minulého roku zahájilo podle zákona proces projednávání záměru na vyhlášení CHKO Soutok, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

K němu přijalo na sedmnáct stovek dopisů s námitkami, v drtivé většině však šlo o kopii textu s námitkou vlastníka pozemku proti jeho zařazení do navrhovaného území CHKO doplněnou pouze obecnými argumenty, pouze osm z nich je unikátních. „Věcné námitky se týkají většinou vymezení hranice budoucí CHKO, návrhu jejich bližších ochranných podmínek a způsobu zajištění ochrany evropsky významných lokalit,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Z celkového počtu 6872 vlastníků zaslalo námitky 244 z nich, z toho 226 fyzických a 18 právnických osob. O došlých námitkách bude MŽP postupně rozhodovat ve správních řízeních. „Po vypořádání všech námitek a následném legislativním procesu vyhlásí vláda novou chráněnou krajinnou oblast svým nařízením. Naše ambice je, aby CHKO Soutok mohla vzniknout do konce letošního roku,“ vysvětlil ministr.

Za téměř rok se v regionu konaly téměř tři jednání organizovaná AOPK ČR, některých se zúčastnil ministr Hladík. „Místním lidem na zachování jedinečné přírody Soutoku velmi záleží a kromě diskusí o její vhodné ochraně byla společně s hospodáři, obcemi a dalšími partnery identifikována témata, kterým je potřeba se přednostně věnovat. Proto nehledě na to, že vyhlašovací proces CHKO Soutok běží, připravujeme či jsme již zahájili realizaci řady společných projektů a programů.“

Obnova vodního režimu 
Ke zlepšení vodního režimu lužní krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje přispěje vybudování vzdouvacího prvku na Dyji na Pohansku a změna manipulace na vodním díle Nové Mlýny. Práce na stavbě klapkového jezu začaly loni v září a jsou financovány z Operačního programu Životní prostředí. Vytipovávají se také další vhodná opatření k obnově vodního režimu, zejména v nivě Moravy. Ta se stanou součástí plánu péče o CHKO Soutok.

Řešení úhynů ryb na Dyji pod Vodním dílem Nové Mlýny 
Ke zjištění příčin úhynů, například v červenci roku 2022 uhynulo přes 40 tun ryb, a možné prevenci se připravuje studie, která má navrhnout opatření k zamezení podobného úhynu do budoucna. 

Prevence komářích kalamit
Komáří kalamity patří mezi zásadní problémy soužití člověka s přírodou lužní krajiny. MŽP připravuje návrh finanční podpory pro návrh a vytvoření integrovaného systému prevence těchto kalamit v CHKO Soutok podobně, jak již funguje v CHKO Litovelské Pomoraví. V této věci již proběhlo jednání AOPK ČR se zástupci Krajské hygienické stanice Brno, měst a obcí, Lesů ČR, IZS a dalších. Program bude čerpat prostředky z Národního programu Životní prostředí.

Likvidace invazní ambrozie v Podluží
Během posledních let se tato nepůvodní invazní rostlina začala šířit zejména mezi řekou Kyjovkou a komplexem lužního lesa v prostoru od města Lanžhot proti proudu řeky Moravy. Vyřešení tohoto problému vyžaduje koordinovaný přístup zemědělců a správců komunikací a veřejné zeleně, který AOPK ČR aktuálně zpracovává. Bude třeba nastavení podmínek pro zemědělské hospodaření zejména ošetřování okrajů polí, změnyúhorů či volby, přizpůsobené likvidace ambrozie kolem komunikací a na veřejných plochách, informovat veřejnost, aby tuto rostlinu likvidovala před jejím vysemeněním na zahradách. Ambrozie jako silný alergen vyžaduje tuto zvýšenou pozornost.Péče o krajinné struktury
Lužní krajina v připravované CHKO Soutok je kulturní krajinou, kde přírodní procesy dlouhodobě lidé usměrňují. V části, která je součástí Lednicko-valtického areálu, jde přímo o krajinu komponovanou, jež je pod ochranou památkové péče. AOPK ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Zahradnickou fakultou MENDELU spolupracuje na uchování těchto hodnot a zpracování odpovídající péče o ně do plánu péče o CHKO Soutok. 

Obnova Slováckých luk u Lednice
Slovácké louky u Lednice jsou rozsáhlé,
zhruba 65 h ektarovým komplexem nivních luk v evropské významné lokalitě Niva Dyje, které jsou většinově ve vlastnictví obce Lednice. Právě na její podnět byly do návrhu CHKO Soutok zčásti připojeny. Nyní se zpracovává studie k podrobnému vyhodnocení aktuálního stavu a navrženého způsobu obnovy a následného obhospodařování luk. V současnosti se kosí jen jejich část, rozsáhlé území leží ladem a na několika místech jsou pásy s vojtěškou. Ochrana přírody hodnotí současný způsob péče jako nevhodný, protože vede k degradaci luk. Na obnově bude AOPK ČR spolupracovat se Zahradnickou fakultou MENDELU.

Návštěvnická infrastruktura vyhlašované CHKO Soutok
O vybudování Informačního střediska CHKO Soutok má zájem obec Mikulčice. O umístění sídla správy CHKO i návštěvnického centra - Domu přírody Soutoku projevila zájem města Břeclav a Lanžhot, s oběma AOPK ČR jednají. V přípravách je také společný projekt návštěvnické infrastruktury pro budoucí CHKO Soutok k podpoře ze švýcarských fondů
https://www.swiss-contribution.cz/ . Na realizaci návštěvnické infrastruktury mají zájem spolupracovat obec Lednice a další obce.

Úprava hranic evropsky významných lokalit
Některé obce měly věcné výhrady k vymezení evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok. Na základě jejich podnětů AOPK ČR finalizuje návrh úprav a upřesnění hranic tak, aby se co nejvíce shodovaly s hranicemi vyhlašované CHKO.

Více na webových stránkách: soutok.nature.cz .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Miklín