Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Žďárské vrchy mají už druhý rok skvělou zkušenost se skautskými patronáty

22. 1. 2024

page.Name
Další dva skautské oddíly se po loňském startu Patronátů Skautského institutu v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy pilotně zapojily do této aktivity. Každý z už celkem sedmi oddílů z pěti skautských středisek si vybral z lokalit navržených pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy místo svého Patronátu. Podle možností a hlavně v dostupné vzdálenosti od klubovny nebo tábořiště začali mladí skauti pečovat o pastviny na skále, podmáčené louky nebo o tůně a mokřady.

Loni v září došlo mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, organizací Junák-český skaut a Skautským institutem k sepsání Memoranda. V CHKO Žďárské vrchy se jako první přihlásil oddíl vlčat ze střediska Bílý štít z Nového Města na Moravě. Vzhledem k tomu, že se ve směru nad Pohledem u Nového Města tyčí přírodní památka Vávrova skála obklopená bývalou pastvinou zarůstající náletovými dřevinami, křovinami a třtinou křovištní, místo pro kluky bylo téměř jasné. Vlastník pozemku pomoc uvítal a skauti se mohli na jaře pustit do redukce náletu a vyhrabávání stařiny. Už po zásahu bylo vidět, že třtiny ubylo a prostor celkově ožil.

Vyhrabávání stařiny na Vávrově skále

Druhými, již od loňska fungujícími Patrony, je oddíl Lekníny. Patří pod Přístav vodních skautů Racek a výběr lokality byl tedy jednoznačný. Skauti si vybrali nedalekou evropsky významnou lokalitu Dívka. Zde byly v minulosti vybudovány tůně pro obojživelníky, převážně kvůli hlavnímu druhu ochrany - kuňce obecné. Tůně ale začaly postupně zarůstat. Ukázalo se, že některé tůně jsou pro dětskou práci příliš hluboké, a to byla výzva právě pro vodní skauty. Disponují totiž plavidly, pomocí nichž se k vytrhávanému orobinci a rákosu bezpečně a suchou nohou dostanou.

Redukce rákosu a orobince na tůni v EVL Dívka

Letos se do spolupráce také zapojilo středisko Klen z Bystřice nad Pernštejnem. Ke svým aktivitám si vybralo oblast kolem Vojtěchova, kde se podél toků hojně rozrostla invazní netýkavka žláznatá. Na jaře tedy skauti  prosvětlili okolí přítoku Vojtěchovského potoka – vyřezali přebujelé vrby. V létě likvidovali výše zmíněnou invazní rostlinu.

Vyřezávky přebujelých vrb v okolí přítoku Vojtěchovského potoka

Mimo CHKO Žďárské vrchy se do Patronátů přihlásil oddíl Kukačky z Chotěboře. Lokalita v jejím patronátu se nachází v sousední CHKO Železné hory. Je to přírodní památka Písník u Sokolovce. Na jarní výpravě byla skautům lokalita představená včetně jejich obyvatel – dva druhy čolků a další vodní živočichové. Koncem léta děvčata dokonale zbavila lokality nežádoucích výmladků krušiny obecné a seznámila se s masožravou rosnatkou, která zde roste.

Dalším oddílem, který nedaleko CHKO pravidelně táboří, je 24. oddíl skautek a světlušek ze Střediska 24 Sever Praha. Se světluškami ochránci přírody společně vyrazili na výpravu, při které bylo plánováno seznámení se s invazní netýkavkou žláznatou a její redukce podél toku řeky Sázavy. Starší děvčata se vypravila na přenocování do evropské významné lokality Babín, kde je hlavním předmětem ochrany vážka jasnoskvrnná. Zde odstraňovaly nedopasky, zejména náletové křoviny krušinu a vrbu jívu. Obnovily také jednu z vyschlých tůní.

Přívod vody do vyschlé tůně

Díky spolupráci s oddílem vlčat, se k Patronátům přihlásil i oddíl Berušek ze střediska Bílý štít, jimž kolegyně botaničky vytipovaly místní přírodní památky Pernovka, což je rašelinná prameništní louka, která trpí na zarůstání okrajů netýkající se žláznatou a také křovinami. Letos na podzim došlo k seznámení se s lokalitou i  jednoduché manažerské zásahy, které zde budou s jejich pomocí probíhat.

Úklid dřevní hmoty spadlého uschlého smrku

Nutno podotknout, že Patronáty  nejsou jen o zásazích pro udržení zvláště chráněných území. V průběhu dne se průvodce, který zásah vede, s účastníky vždy zastaví nad tím, proč a pro koho práci vykonává. Společně se zkoumá, jaké rostliny a živočichové lokality a její okolí obývají. S oddílem vlčat se sledovaly například ještěrky živorodé, s oddílem Leknínů jsme desítky kuněk obecných, rosničky, objeveno bylo také hnízdo slípky zelenonohé.

Děvčata z Prahy se byla podívat na unikátní lokalitu výskytu čolka velkého, starší děvčata obdivovala obojživelníky, vážky a šídla na Babíně a viděly také hnízdo černého čápa is mláďaty. Berušky z Nového Města na Moravě se dozvěděly více o masožravce rosnatce okrouhlolisté a hodně je zajímaly informace o zmiji obecné, která na rašelinných loukách Pernovky jsou ideální podmínky.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Petr Piechula