Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

V Beskydech monitorovali výskyt silně ohrožené hruštičky okrouhlolisté

12. 2. 2024

page.Name
V souvislosti s projektem Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice byl v letech 2022 a 2023 na vybraných stanovištích Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy ověřován výskyt hruštičky okrouhlolisté.

Tato v České republice silně ohrožená rostlina, která není chráněna zákonem, se na území CHKO Beskydy vyskytuje především v oblasti Horního Pobečví, méně pak ve Vsetínských vrších a ještě řidčeji v Javornících. Ojediněle byla zaznamenávána v Moravskoslezských Beskydech. „Z pěti vybraných monitorovaných lokalit, na nichž byla z minulosti hruštička okrouhlolistá uváděna, jsme ji ověřili pouze na jednu, na loukách ve Stanovnici v Javorníkách. Šlo o lokalitu při okraji lesa s velmi nízkou řídkou vegetací s malou pokryvností, ale s větším zastoupením mechového patra,“ uvedli ochránci přírody.

Podle nich zde druh rostl v hojném počtu. O vhodných stanovištních tam svědčil jeho rozsáhlý porost zasahující rovněž dále do p řilehlých smrčin. „Lokality, kde jsme hruštičku okrouhlolistou nenalezl i , zarůstaly buď vysokými travinami ovsíkových luk, nebo šlo o husté porosty náletových dřevin,“ dodali ochránci přírody. Hruštičky obecně zaznamenaly poměrně významný ústup z historických lokalit, příčiny však nejsou jasně známé. Svou roli mohlo sehrát výrazné okyselení lesních porostů a změny související s lesním hospodařením.

Najdeme ji v e stinných lesích, zvláště jehličnatých, obvykle se zapojeným mechovým patrem. Roste iv lemových společenstvech mezofilních listnatých lesů. Vyskytuje se zejména ve středních polohách. Monitoring byl prováděn v době květení, kdy se lze snadno odlišit od ostatních druhů rodu hruštička. Květe od června do srpna, stejně jako ostatní hruštičky.

(hyš-vk-pch)
redakce@prirodatv.cz
Foto: V. Kalníková, P. Chalupová